NovadsVakances

IZSLUDINA ATKLĀTU KONKURSU UZ PAŠVALDĪBAS POLICIJAS PRIEKŠNIEKA AMATU

Cēsis ir drosmīga pašvaldība ar mērķi kļūt par izcilāko dzīves vietu Latvijā, un apzināmies, ka tā sasniegšanai vajadzīgs augsts servisa un speciālistu profesionalitātes līmenis. Ja saskati iespējas un vēlies palīdzēt Cēsīm augt, tad pievienojies mūsu komandai!

Konkursā aicinām piedalīties pretendentus, kuri atbilst šādām prasībām un kvalifikācijām:
– atbilstība likuma “Par policiju” 21. panta pirmajai un otrajai daļai;
– augstākā izglītība (vēlams tiesību zinātnēs);
– pieredze vadošā amatā ne mazāk kā 3 gadi, vēlams policijā vai citā tiesību aizsardzības iestādē;
– B kategorijas autovadītāja apliecība;
– pašvaldības policijas darbu reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
– pieredze iestādes budžeta plānošanā un finanšu līdzekļu izlietošanas kontrolē;
– pieredze normatīvo aktu, rīkojumu un līgumu izstrādē;
– valsts valodas prasmes augstākajā līmenī, svešvalodas prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā tiks uzskatītas par priekšrocību;
– labas iemaņas darbā ar datoru;
– labas saskarsmes un komunikācijas prasmes.

Pašvaldības policijas priekšnieka galvenie amata pienākumi:
– vadīt pašvaldības policijas darbu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, noteikt uzdevumus un atbildēt par darba izpildes atbilstību normatīvo aktu prasībām;
– plānot, organizēt, vadīt un kontrolēt likumpārkāpumu profilakses un sabiedriskās kārtības nodrošināšanas pasākumu izpildi, atbildēt par izpildes efektivitāti;
– izvērtēt pašvaldības policijas darbinieku sagatavotos administratīvos aktus, pieņemt lēmumus par privātpersonas apstrīdētu pašvaldības policijas darbinieka izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību, t.sk. atcelt prettiesiskus pašvaldības policijas darbinieku lēmumus;
– izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemt lēmumus administratīvajās lietās;
– sniegt atbildes uz fizisku un juridisku personu iesniegumiem par pašvaldības policijas kompetencē esošiem jautājumiem;
– izstrādāt pašvaldības policijas budžeta projektu, kontrolēt un nodrošināt lietderīgu finanšu līdzekļu izlietošanu;
– izstrādāt iekšējos normatīvos aktus pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai;
– sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, bērnu tiesību aizsardzības iestādēm;
– pārstāvēt pašvaldības policijas intereses attiecībās ar valsts un pašvaldības institūcijām, citām iestādēm, organizācijām;
patstāvīgi lemt par kompetencē esošiem jautājumiem.

Mēs piedāvājam:
– iespēju iesaistīties jaunveidojamās Cēsu novada pašvaldības policijas struktūras un modeļa veidošanā;
– darba iespējas uz rezultātu vērstā, progresīvā pašvaldībā;
– profesionālās izaugsmes iespējas, attīstot un pilnveidojot prasmes;
– veselības apdrošināšanu un citus labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvos noteiktajam;
– stabilu atalgojumu: 1642 EUR pirms nodokļu nomaksas un piemaksas par individuāliem darba sasniegumiem.

CV (pretendenta dzīves un darba gaitas apraksts), motivētu pieteikumu, iekļaujot informāciju par atbilstību izvirzītajām prasībām, tai skaitā aprakstot pretendenta iepriekšējo pieredzi un raksturots pašvaldības policijas attīstības redzējums (vīzija), kā arī izglītību un prasmes apliecinošo dokumentu kopijas sūtīt pa pastu vai iesniegt klātienē (Cēsu novada pašvaldības Cēsu novada centrālajā administrācijā, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101) vai sūtot uz e-pasta adresi vakances@cesis.lv ar norādi “Konkursam uz pašvaldības policijas priekšnieka amatu” līdz 2021. gada 30. septembrim.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus.


Informācija par personas datu apstrādi. Pārzinis personas datu apstrādei ir Cēsu novada pašvaldības iestāde “Cēsu novada centrālā administrācija”, Raunas iela 4, Cēsis, LV-4101, tālrunis 64161800, elektroniskā pasta adrese: dome@cesis.lv. Personas datu apstrādes nolūks – darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai. Papildu informācija par personas datu apstrādi šī nolūka ietvaros pieejama mājaslapā www.cesis.lv sadaļā “privātuma politika”.

 

Saistītie raksti

Back to top button