NovadsVakances

IZSLUDINĀTS KONKURSS UZ BĀRIŅTIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKA AMATU

CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA izsludina atklātu konkursu uz Cēsu novada bāriņtiesas
priekšsēdētāja vietnieka amata vietām
(2 vakances).
Konkursā aicinām piedalīties pretendentus, kuri atbilst šādām prasībām un kvalifikācijām:
– Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis;
– ar nevainojumu reputāciju;
– sasniedzis 30 gadu vecumu;
– valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
– labas komunikācijas, emocionālās noturības un sadarbības prasmes;
– iegūts vismaz akadēmiskais maģistra grāds vai profesionālais maģistra grāds vai profesionālais maģistra grāds un 5. – līmeņa profesionālā kvalifikācija vai cita Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktā Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 7. līmenim atbilstoša kvalifikācija pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai tiesību zinātnē, izglītības vadībā vai sabiedrības vadībā;
– ne mazāk kā 5 gadu darba stāžs attiecīgi iegūtās izglītības tematiskajā jomā vai bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka vai bāriņtiesas locekļa amata pienākumu pildīšanā;
– uz pretendentu nav attiecināms neviens no Bāriņtiesu likuma 11. pantā noteiktajiem ierobežojumiem.

Priekšroka pretendentiem, kuri ir apguvuši Bāriņtiesu likuma 10. panta ceturtajā daļā minēto mācību programmu un ieguvuši B kategorijas auto vadītāja apliecību.

Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka galvenie amata pienākumi*:
– aizstāvēt bērna un aizgādnībā esošās personas intereses un tiesības;
– veikt nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu bērna audzināšanu un pienācīgu aprūpi ģimeniskā vidē;
– piedalīties bāriņtiesas darba organizācijā, darbības procesa pārraudzībā;
– piedalīties lietas izskatīšanā tiesā un sniegt atzinumus;
– vadīt Bāriņtiesas darbu Bāriņtiesas priekšsēdētāja prombūtnes laikā;
– veikt citus Bāriņtiesu likumā, Ministru kabineta noteikumos, domes lēmumos un Bāriņtiesas nolikumā minētos pienākumus.

*Konkursa komisija izvērtējot pretendentu profesionālās spējas, intereses un personas profilu piedāvās pastiprināti apgūt un profesionāli pilnveidoties atsevišķi konkrētu pienākumu veikšanai.

Mēs piedāvājam:
– Mūsdienīgu darba vidi;
– Plašu darbinieku koplīgumā paredzēto sociālo garantiju paketi, tai skaitā veselības apdrošināšanu;
– Psiholoģisko atbalstu un darba devēja nodrošinātas supervīzijas;
– Stabilu atalgojumu: 1550 eiro pirms nodokļu nomaksas.

CV, pieteikuma vēstuli, kā arī izglītību un prasmes apliecinošo dokumentu kopijas sūtīt pa pastu vai iesniegt klātienē (Cēsu novada pašvaldības Cēsu novada centrālajā administrācijā, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101) vai sūtot uz e-pasta adresi vakances@cesis.lv ar norādi “Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks” līdz 2021. gada 15. decembrim.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus.

Informācija par personas datu apstrādi.
Pārzinis personas datu apstrādei ir Cēsu novada pašvaldības iestāde “Cēsu novada centrālā administrācija”, Raunas iela 4, Cēsis, LV-4101, tālrunis 64161800, elektroniskā pasta adrese: dome@cesis.lv.
Personas datu apstrādes nolūks – darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai.
Papildus informācija par personas datu apstrādi šī nolūka ietvaros pieejama mājaslapā www.cesis.lv sadaļā “privātuma politika”.

Saistītie raksti

Back to top button