Novads

Jauni nosacījumi mājokļa pabalsta saņemšanai

Šogad ieviesti jauni nosacījumi, lai pabalstu varētu saņemt ne tikai iedzīvotāji ar zemiem ienākumiem, bet arī mājsaimniecības, kuru ienākumi ir par mazu, lai tiktu galā ar strauji pieaugušajiem maksājumiem.

Cēsu novada Sociālais dienests aicina iedzīvotājus pieteikties mājokļa pabalsta saņemšanai, ja izdevumi par mājokli ir lielāki par ienākumiem vai tie pilnībā nesedz izdevumus par mājokli.

Aprēķinot pabalstu tiek ņemti vērā šādi izdevumi:

 • Īres/apsaimniekošanas izdevumi (ja mājoklis tiek īrēts, papildus iesniedzams īres līgums);
 • Izdevumi par gāzi, elektroenerģiju, karsto un auksto ūdeni, apkuri, tai skaitā par cieto kurināmo, atkritumu izvešanu, asenizāciju, nekustamā īpašuma nodokli;
 • Izdevumi par telekomunikāciju un interneta lietošanu, par ūdenskaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju;
 • Mājokļa platība.

Atbalsta saņemšanai jāiesniedz:

 • Iesniegums;
 • Darba devēja izziņa par 3 mēnešu neto ienākumiem;
 • Bankas konta izdrukas par 3 pēdējiem mēnešiem;
 • Informācija un apliecinošie dokumenti par citiem regulāriem un neregulāriem ienākumiem
 • Aktuālos izdevumus par mājokli apliecinoši dokumenti.

! Vēršam uzmanību, lai saņemtu atbalstu par cieto kurināmo, iesniegumam jāpievieno cietā kurināmā iegādi apliecinošs dokuments.

Mājokļa pabalsta apmēru aprēķina pēc formulas: mājokļa pabalsts = GMI sliekšņu summa mājsaimniecībai (109 eiro pirmajai vai vienīgajai personai un 76 eiro pārējām personām mājsaimniecībā, divu cilvēku mājsaimniecībā GMI sliekšņu summa – 185 eiro) + faktiskie izdevumi mājoklim – mājsaimniecības kopējie ienākumi.

Jaunais regulējums paredz piemērot GMI sliekšņu summai augstākos koeficentus divu veidu mājsaimniecībām:

 • Atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai vai personai ar invaliditāti – koeficents – 2,5;
 • Mājsaimniecībai, kurā ir tikai pensijas vecuma personas vai personas ar  invaliditāti, koeficents 2;
 • Pārējām mājsaimniecībām, koeficents 1,5.

Cēsu novada Sociālajam dienestam Iesniegumu un tā pielikumus atbalsta saņemšanai aicinām iesniegt:

 • portālā www.latvija.lv
 • klātienē kādā Sociālā dienesta pieņemšanas vietām novadā (pieprasot pakalpojumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte);
 • elektroniski Cēsu novada mājas lapā epakalpojumi.cesis.lv vai sūtot uz e-pastu sd@cesunovads.lv (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu , kas satur laika zīmogu);
 • pa pastu sūtot iesniegumu uz adresi Bērzaines iela 16/18, Cēsīs, Cēsu novads, LV- 4101

Neskaidrības un jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Sociālā dienesta speciālistiem pa tālruni: 29358187, 64122908

Saistītie raksti

Back to top button