Pārvaldes jaunumi

PABALSTS KRĪZES SITUĀCIJĀ SAISTĪBĀ AR COVID-19 IZPLATĪBU

Vecpiebalgas novada domes ārkārtas sēdē 2020. gada 29. aprīlī tika apstiprināti noteikumi “Kārtība, kādā Vecpiebalgas novadā tiek pieprasīts, piešķirts un izmaksāts pabalsts krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 izplatību”:
1.Kārtība, kādā Vecpiebalgas novadā tiek pieprasīts, piešķirts un izmaksāts pabalsts krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 izplatību ir attiecināma uz personām, kuras ir deklarējušas savu dzīvesvietu Vecpiebalgas novada pašvaldībā.
2.Kārtība ir spēkā Latvijas valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā un vienu kalendāra mēnesi pēc tās.
3.Krīzes situācijas pabalsta piešķiršanas mērķis – sniegt atbalstu personām (ģimenēm), kuras saistībā ar Covid-19 izplatību nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības.
4.Šīs kārtības izpratnē par krīzes situāciju saistībā ar Covid-19 izplatību uzskatāmas situācijas, kurās persona (ģimene) nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības – bezalgas atvaļinājums, dīkstāve bez pabalsta izmaksas, atlaišana no darba epidēmijas dēļ, saslimšana ar Covid-19, pašizolācija.
5.Pabalsta krīzes situācijā apmērs ir 80,00 eiro mēnesī vienai personai.
6.Pabalsts krīzes situācijā var tikt piešķirts atkārtoti Latvijas valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā vai vienu kalendāra mēnesi pēc tās, ja personas (ģimenes) sociālā situācija nav uzlabojusies.
7.Pabalstu krīzes situācijā var pieprasīt personas, kuras Covid-19 izplatības dēļ ir palikušas bez iztikas līdzekļiem un nesaņem valsts nodrošinātos pabalstus – bezdarbnieka, dīkstāves, slimības u.c. pabalstus.
8.Lai saņemtu pabalstu krīzes situācijā, telefoniski, elektroniski vai atstājot Vecpiebalgas novada domes klientu apkalpošanas vietās Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā vai „Nēķins”, Taurenes pagastā, jāiesniedz Vecpiebalgas novada pašvaldības Sociālajam dienestam adresēts iesniegums, kurā ir norādīti personas dati, kontaktinformācija, konta numurs un situācijas apraksts.
9.Izvērtējot iesniegumā minētos faktus un datu bāzē pieejamo informāciju par pabalsta pieprasītāju un viņa ģimenes locekļiem, Vecpiebalgas novada pašvaldības Sociālais dienests 3 (trīs) darba dienu laikā pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu.
10.Par pieņemto lēmumu Vecpiebalgas novada pašvaldības Sociālā dienesta darbinieki pabalsta pieprasītājam paziņo 1 (vienas) darba dienas laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
11.Pabalsts tiek izmaksāts ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja kontu.
12.Ja tiek konstatēts, ka persona (ģimene) ir sniegusi nepatiesas ziņas par savu sociālo situāciju, tad izmaksātais pabalsts ir jāatmaksā Vecpiebalgas novada pašvaldībai.
13.Sociālā dienesta lēmumu par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu un pabalsta apmēru vai arī lēmumu par atteikumu piešķirt pabalstu var apstrīdēt Vecpiebalgas novada domē – lēmumā noteiktajā kārtībā un termiņā.
Neskaidrību gadījumā lūgums sazināties ar savu pagastu sociālajiem darbiniekiem. Aicinām krīzes situācijā nekautrēties un griezties pēc atbalsta.
Sociālo darbinieku kontaktinformāciju skatīt

Saistītie raksti

Back to top button