NovadsPārvaldes jaunumi

KOMITEJAS SĒDE DECEMBRĪ

Apvienotā finanšu komitejas un sociālo, izglītības un kultūras komitejas sēde

2018.gada 20.decembrī plkst.15:00

“Pilī”, Inešos, Inešu pagastā

DARBA KĀRTĪBA

 1. Par saistošo noteikumu Nr. 10/2018 „Grozījumi Vecpiebalgas novada domes 25.01.2018. saistošajos noteikumos Nr.1/2018 „Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2018.gadam” apstiprināšanu.(G.Janševica)
 2. Par saistošo noteikumu Nr.11/2018 “Grozījumi Vecpiebalgas novada domes 25.01.2018. saistošajos noteikumos Nr.2/2018 “Vecpiebalgas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.(S.Straupe)
 3. Par grozījumiem Nomas līgumā Nr.7-15/501 ar SIA “Granulu mobilais siltums”.(S.Straupe)
 4. Par dzīvokļa īpašumu Smeiļu ielā 1-30.(S Straupe)
 5. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības 2019 .gada amata vienību saraksta apstiprināšanu.(L.Burdaja)
 6. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības informācijas sistēmas drošības politikas apstiprināšanu.(A.Ankravs)
 7. Par Vecpiebalgas novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam termiņa pagarināšanu.(G.Upena)
 8. Par sadarbības memorandu.(G.Upena)
 9. Par grozījumu Vecpiebalgas novada pašvaldības brīvprātīgā darba nolikumā apstiprināšanu.(B.Roze)
 10. Par Vecpiebalgas novada bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu.(I.Sirmā)
 11. Par saistošo noteikumu Nr.12/2018 “Vecpiebalgas novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtība” apstiprināšanu.(D.Slaidiņa)
 12. Par telpu nomas līguma pagarināšanu.(D.Slaidiņa)
 13. Par zemes nomas līguma pagarināšanu.(D.Slaidiņa)
 14. Par zemes nomas līguma pagarināšanu.(D.Slaidiņa)
 15. Par zemes nomas līguma pagarināšanu.(D.Slaidiņa)
 16. Par zemes nomas līguma pagarināšanu.(D.Slaidiņa)
 17. Par medību tiesību nodošanu medību klubam “Klubs Jānīši”.(D.Slaidiņa)

Novada domes priekšsēdētājs:                                                                                     I.PUTNIŅŠ

Saistītie raksti

Back to top button