ProjektiPROJEKTI 2014. GADS

KOMPLEKSI RISINĀJUMI SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJU SAMAZINĀŠANAI VECPIEBALGAS VIDUSSKOLAS INTERNĀTA ĒKĀ

Vecpiebalgas novada pašvaldība ir saņēmusi apstiprinājumu par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) līdzfinansējuma piešķiršanu projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Vecpiebalgas vidusskolas internāta ēkā” (Nr. KPFI-15.3/33) realizācijai.

Projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Taurenes pamatskolas ēkā” mērķis ir veikt kompleksus energoefektivitātes pasākumus Vecpiebalgas vidusskolas internāta ēkā, īstenojot šādas aktivitātes: ēkas ārsienu un mansarda stāva sienu siltināšanu, cokola siltināšanu, bēniņu grīdas siltināšana, apkures sistēmas rekonstrukcija, ventilācijas sistēmas tīrīšana. Projekta kopējās izmaksas – 196817.02 EUR, t.sk. KPFI finansējums 79.999992% no attiecināmām izmaksām – 157453.60 EUR, pašvaldības līdzfinansējums – 20.000008% no attiecināmām izmaksām 39363.42 EUR.

Projekta īstenošanas rezultātā plānots sasniegt: oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītājs vismaz 66139.66 kgCO2/gadā; oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītāja attiecība pret KPFI finansējumu Projektam vismaz 0.42 kgCO2/euro gadā. 

Saistītie raksti

Back to top button