KONTAKTI

Juridiskā adrese: Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122
Reģ. Nr.:   90000057259
PVN maks.kods: LV90000057259
Norēķinu konts:  A/S „SEB banka”
Konta Nr.: LV39 UNLA 0004 0111 3062 0
Kods:        UNLALV2X

Tālrunis:  64107279
Mob.tālr.: 28381960
E- pasts: vecpiebalga@vecpiebalga.lv
Kontaktforma

DARBA LAIKS:

darba dienās   8.00 – 12.00; 13.00 – 17.00

Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektore:
Lelde Burdaja
Apmeklētāju pieņemšanas laiks novada administratīvajā centrā Vecpiebalgā:
pirmdienās 13.00 – 17.00

Vienotā klientu apkalpošanas centra darba laiks:

  • P. 8.00 – 12.30 un 13.00 – 17.00
  • O. 8.00 – 12.30 un 13.00 – 17.00
  • T. 8.00 – 12.30 un 13.00 – 17.00
  • C. 8.00 – 12.30 un 13. 00 – 17.00
  • Pk. 8.00 – 12.00 un 13.00 – 15.00

Kontakti un iedzīvotāju pieņemšanas laiki *

Domes priekšsēdētājs  Indriķis Putniņš  29480148 indrikis.putnins@vecpiebalga.lv
Izpilddirektore  Lelde Burdaja 66954877
28349103
lelde.burdaja@vecpiebalga.lv
Administratore Iveta Ģērmane 66954877
28381960
vecpiebalga@vecpiebalga.lv
Arhīva pārzine Velga Buraka 26197591 velga.buraka@vecpiebalga.lv
Datortīklu administrators Agris Ankravs 26582758 agris.ankravs@vecpiebalga.lv
Juriste Sandra Straupe 22033401 sandra.straupe@vecpiebalga.lv
Iepirkumu sekretāre Lauma Bogdanova 29451641 lauma.bogdanova@vecpiebalga.lv
Vienotais klientu apkalpošanas centrs Vecpiebalga
Taurene
66954877
66954876
Datu aizsardzības speciāliste
Ilona Tenisone 26521206 tenisoneilona@inbox.lv

Pagastu pārvaldes

Dzērbenes pagasta pārvaldes  vadītāja Dace Caune 64107280

dzerbene@vecpiebalga.lv
Inešu pagasta pārvaldes  vadītāja Inese Ģērmane 64129328
22008446
inesi@vecpiebalga.lv
Kaives pagasta pārvaldes  vadītāja Rita Čičkanova 64125766
22042033
kaive@vecpiebalga.lv
Taurenes pagasta pārvaldes vadītāja Inese Saliņa 64170228
22007612
taurene@vecpiebalga.lv

Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļa

Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāja
Girta Upena 29376776 girta.upena@vecpiebalga.lv
Galvenā nekustamā īpašuma speciāliste Daina Slaidiņa 64170464

26115317

daina.slaidina@vecpiebalga.lv
Nekustamā īpašuma speciāliste Benita   Zvejniece 22031720 benita.zvejniece@vecpiebalga.lv
Projektu vadītāja Daiga Šatrovska 26585532 projekti@vecpiebalga.lv
Lauku attīstības speciāliste  
Tūrisma speciāliste Laura Prūse 26127653 laura.pruse@vecpiebalga.lv

Bāriņtiesa

Bāriņtiesas priekšsēdētāja
“Pils”, Dzērbene,
pirmdienās 13.00 – 18.00,
ceturtdienās 14.00 -17.00 
Irita Sirmā 26122563 barintiesa@vecpiebalga.lv
Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece
“Nēķins”, Taurene,
otrdienās 13.00-18.00,
piektdienās 8.00-10.00
Inese Saliņa 64170228
22007612
taurene@vecpiebalga.lv
Vecpiebalgas novada bāriņtiesas locekle
“Dārziņi”, Kaive,
otrdienās 14.00 -18.00
Elita Doniņa 26534209 elita.donina@vecpiebalga.lv
Vecpiebalgas novada bāriņtiesas locekle
“Norkalni”, Vecpiebalga,
pirmdienās 9.00-12.00,
piektdienās 9.00-15.00
Irita Sirmā 26122563 barintiesa@vecpiebalga.lv
Vecpiebalgas novada bāriņtiesas locekle
“Pils”, Ineši,piektdienās 9.00 -17.00
Elita Doniņa 26534209 elita.donina@vecpiebalga.lv 

Bibliotēkas

Dzērbenes pagasta bibliotēkas vadītāja
Inese Gusmane 64170405 inese.gusmane@vcpiebalga.lv
Inešu pagasta bibliotēkas vadītāja
Inta Pētersone 26537207 inta.petersone@vecpiebalga.lv
Kaives pagasta bibliotēkas vadītāja
Maija Burjote 64125769 maija.burjote@vecpiebalga.lv
Taurenes pagasta bibliotēkas vadītāja
Ineta Rūnika 64170261 ineta.runika@vecpiebalga.lv
 Vecpiebalgas pagasta bibliotēkas vadītāja,
„Vecpiebalgas Novada Ziņu” veidotāja
Dzidra Ješkina 20232850 dzidra.jeskina@vecpiebalga.lv

Dzimtsarakstu nodaļa

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja                      pirmdienās 10.00-12.00 (Taurenē),            otrdienās 8.00-12.00, 13.00-17.00 (Vecpiebalgā), ceturtdienās 8.00-12.00 (Vecpiebalgā)

Pārējā laikā – iepriekš sazinoties pa tālruni: 26341408 (Vecpiebalgā), 22007612 (Taurenē)

Sandra Lazdiņa 26341408 dzimtsarakstunodala@vecpiebalga.lv

Finanšu un grāmatvedības nodaļa

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja, galvenā grāmatvede Marina Siliņa 64161398
20231050
marina.silina@vecpiebalga.lv
Galvenās grāmatvedes vietniece Ilze Kaula 64161968 ilze.kaula@vecpiebalga.lv
Ekonomiste Gita Janševica 29333810 gita.jansevica@vecpiebalga.lv
Algu grāmatvede Ilze Pogule 26112088 ilze.pogule@vecpiebalga.lv
Grāmatvede Inese Berļakova 64161970 inese.berlakova@vecpiebalga.lv
Grāmatvede  Maija Bērziņa 64161970 maija.berzina@vecpiebalga.lv
Kasiere Irēna Kuzmane 64172020 irena.kuzmane@vecpiebalga.lv

Izglītības iestādes

Vecpiebalgas novada pamatskola
26336356

pamatskola@vecpiebalga.lv

Vecpiebalgas novada pamatskolas direktors Andris Sakss 26415585 andris.sakss@vecpiebalga.lv
Vecpiebalgas vidusskola 64161448 vecpiebalga.vsk@vecpiebalga.lv
Vecpiebalgas vidusskolas direktors Arvis Kalējs arvis.kalejs@vecpiebalga.lv

Kultūras nodaļa

Kultūras nodaļas vadītāja, Vecpiebalgas pagasta kultūras nama vadītāja Zigrīda Ruicēna 26493591 zigrida.ruicena@vecpiebalga.lv
Dzērbenes tautas nama vadītāja Daina Šmite 29408315 daina.smite@vecpiebalga.lv
Inešu tautas nama vadītāja  Sarmīte Beķere 22022895 sarmite.bekere@vecpiebalga.lv
Taurenes pagasta kultūras nama vadītāja Ginta Babre 22032942 ginta.babre@vecpiebalga.lv
Kaives pagasta tautas nama vadītāja Agnese Caunīte- Bērziņa 26309040   agnese.caunite@vecpiebalga.lv

Jaunatnes lietu nodaļa

Jaunatnes lietu nodaļas vadītāja Baiba Roze 26267601 baiba.roze@vecpiebalga.lv
Jaunatnes darbiniece (JIC “Balgas strops”) Madara Višņova 26382079
Jaunatnes darbinieks (Dzērbenes jauniešu centrs) Igors Zvaigzne 26576313 dzerbenesjc@gmail.com
Sporta organizators Toms Praulītis 28204453 toms.praulitis@vecpiebalga.lv

Muzeju apvienība „Orisāre”

Muzeju apvienības vadītāja
“Norkalni-2”, Vecpiebalgā,
pirmdiena 9.00 – 17.00 
Līva Grudule 26573868 liva.grudule@vecpiebalga.lv
Komunikāciju daļa
“Norkalni-2”, Vecpiebalgā,
16.oktobris – 14.maijs
trešdiena 8.00 – 12.00; 13.00 – 17.00
Ilona Muižniece 26494406 avilona@inbox.lv
Krājuma daļa
“Norkalni-2”, Vecpiebalgā,
pirmdiena, trešdiena,
piektdiena 10.00 – 16.00,
otrdiena, ceturtdiena 14.00 – 22.00 .                                      Lūdzam apmeklējumu iepriekš pieteikt!
Maruta Cīrule 26107113 marutacirule@inbox.lv

Saimniecības nodaļa

Saimniecības nodaļas vadītājs, Inešu saimniecības vadītājs
Viesturis Burjots 20238995 viesturis.burjots@vecpiebalga.lv
Vecpiebalgas saimniecības vadītājs Aldis Mālnieks 22016879 aldis.malnieks@vecpiebalga.lv
Dzērbenes saimniecības vadītājs Viesturs Melbārdis 20242023
viesturs.melbardis@vecpiebalga.lv
Taurenes saimniecības vadītājs Guntis Eglītis 20232963 guntis.eglitis@vecpiebalga.lv
Kaives saimniecības vadītājs Māris Bērziņš 26591112 maris.berzins@vecpiebalga.lv
Elektriķis Ivars Dambītis 29152954

Sociālais dienests

Sociālā dienesta vadītāja
“Rudiņos”, Taurenē,
pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00, ceturtdiena 8.00-12.00
Velga Berķe 20234365 velga.berke@vecpiebalga.lv
Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem
“Rudiņos”, Taurenē,
trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00,
piektdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00
Sintija Dubova 22003709 sintija.dubova@vecpiebalga.lv
Sociālā dienesta vadītājas vietnieks, sociālais darbinieks
“Pilī”, Dzērbenē,
pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00,
ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00
Ivars Sakss 20244231 ivars.sakss@vecpiebalga.lv
Sociālā darbiniece
“Pilī”, Inešos,
pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-15.00,
ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-15.00 
Biruta Engere 64129333
20241435
biruta.engere@vecpiebalga.lv
Sociālās palīdzības organizatore
“Dārziņos”, Kaivē,
otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00,
ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00 
Velga Buraka 64125767
26197591
velga.buraka@vecpiebalga.lv
Sociālais darbinieks
“Norkalni-2”, Vecpiebalgā,
otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00,
piektdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00
 Guna Princova 26109262 guna.princova@vecpiebalga.lv
Psiholoģe
“Rudiņos”, Taurenē,
otrdienās 10.00-15.00
Anita Prodniece 25602769 anita.prodniece@vecpiebalga.lv

Lauku attīstības konsultanti

LLKC lauku attīstības konsultante Vecpiebalgas novadā
otrdiena 13.00 – 17.00,
piektdiena 8.00-13.00
Benita Zvejniece 22031720 benita.zvejniece@vecpiebalga.lv

Kapsētu pārziņi

Vecpiebalgas pagasta kapi Janīna Cīrule 26146197
Dzērbenes pagasta kapi Maija Baltvilka 29906091
Taurenes pagasta kapi Genoveva Eglīte 26394177
Inešu pagasta kapi 20238995
Kaives pagasta kapi Dzidra Olte 26341168

* 641XXXXX – telefona Nr. kas ierīkoti no jauna

Close