VECPIEBALGAS KULTŪRAS NAMS

Gaismas iela 1
Vecpiebalgas pagasts
Vecpiebalgas novads
LV – 4122

 

Vecpiebalgas kultūras nama vadītāja Zigrīda Ruicēna
+371 26493591
zigrida.ruicena@vecpiebalga.lv

Kultūras nams tika  uzcelts 1887. gadā kā Labdarības biedrības nams par vecpiebaldzēnu saziedotajiem līdzekļiem – 14. aprīlī tika ielikts pirmais pamatakmens, un jau 23. augustā nams tika iesvētīts. Laiks ir gājis, mainījušies cilvēki, tradīcijas, vērtības, bet ēka jau 130 gadus kalpo ka  kultūras aktivitāšu un sabiedriskās rosības vieta Vecpiebalgā.

Kultūras nama darbība ir orientēta uz lokālo kultūrvidi un vietējo mērķauditoriju, neizslēdzot iniciatīvas novada, reģiona un valsts mērogā. Kultūras nams nodrošina pašvaldības autonomo  funkciju – rūpēties par kultūru un valsts kultūrpolitikas realizāciju, veido saturā un formā daudzveidīgu kultūras un mūžizglītības pakalpojumu nodrošinājumu un pieejamību, sekmē sabiedrības radošo iniciatīvu un sociālās līdzdalības aktivitāti, saglabā un sekmē vietējā materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma dzīvotspēju, atbalsta  Dziesmu un Deju svētku tradīcijas saglabāšanu un attīstību, iespēju robežās veicina profesionālās mākslas pieejamību .

Kultūras namā darbojas Vecpiebalgas pagasta amatiermākslas kolektīvi, vidusskolas deju kolektīvi,  notiek dažādas  kultūras nama, vidusskolas, u.c. rīkotāju aktivitātes. Lielajā zālē ir 300 skatītāju vietas, balkonā 80 vietas, mazajā zālē – 40 vietas. Lielajā zālē pieejams  tehniskais nodrošinājums: skaņas un gaismas aparatūra, ekrāns, projektors, Wi-Fi .Šeit ir vieta dažādiem semināriem, konferencēm un informatīvām sanāksmēm, kā arī neformāliem un korporatīviem pasākumiem.

Vecpiebalgas kultūras nama amatiermākslas kolektīvi un interešu grupas

  • Vidējās paaudzes E gupas tautisko deju kolektīvs „Mudurainis” – trešdienās plkst.19.00 (vadītāja Antra Grinberga, t.26498175);
  • Senioru F gupas tautisko deju kolektīvs „Mudurainis XO” – pirmdienās plkst.19.00 (vadītāja Antra Grinberga, t.26498175);
  • Jauniešu  C grupas tautisko deju kolektīvs „Slātaviņa” –  pirmdienās, trešdienās plkst.16.30 (vadītāja Antra Grinberga, t.26498175);
  • Pirmsskolas vecuma bērnu tautisko deju kolektīvs „Mazputniņš” – pirmdienās ,piektdienās plkst.11.00 (vadītāja Mārīte Lācgalve, t.29182501);
  • Vidējās paaudzes D grupas  tautisko deju kolektīvs „Balga” – mēģinājumi notiek Rīgā ,otrdienās (vadītājs Kaspars Brauns, t.28353933);
  • Vokālais ansamblis – ceturtdienās plkst.18.00 (vadītāja Astra Piruška, t.29164517);
  • Amatierteātris „Sumaisītis” – otrdienās plkst.19.00 (režisore Inese Pilābere, t.29414988);
  • Mūsdienu deju grupa „Dīva” (vadītāja Laura Prūse, t.26127653);
  •  Vecpiebalgas audēju kopa – ceturtdienās plkst.17.00 aušanas darbnīcā (vadītāja Dagnija Kupče, t.26054322);
  • Pensionāru klubs  „Pīlādzītis” – katra mēneša 17.datumā plkst.12.00 (vadītājas Ieva Veinberga, t. 26424365, Rasma Beķere).

Publicitātes foto

 

Close