Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Projekta "Pumpurs" aktualitātes

Projekta "Pumpurs" aktualitātes

Vismaz 10 tūkstošiem Latvijas skolēnu ir vajadzīgs papildu atbalsts, lai viņiem labāk veiktos skolā un lai viņi priekšlaikus nepārtrauktu mācības. Tādēļ jau no 2017.gada marta Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) atbalsts tiek sniegts skolēniem un skolotājiem, ir iespēja iesaistīties Jauniešu NVO projektos.

2021.gada 8.aprīlī pieņemtie grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.jūlija noteikumos Nr. 460 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa „Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” nosaka, ka projekta īstenošanas laiks līdz 2023. gada 31. decembrim. Un no 2021./2022. mācību gada, lai palīdzētu mazināt Covid-19 pandēmijas laika ierobežojumu radīto negatīvo ietekmi, atbalstu varēs saņemt arī 1.–4. klases skolēni.

Arī Vecpiebalgas vidusskola un Dzērbenes vispārizglītojošā un mūzikas pamatskola ir iesaistījušās projekta īstenošanā. Šajā mācību gadā individuālo atbalstu -pedagogu un atbalsta personāla konsultācijas/konsultatīvo atbalstu (pedagogs, logopēds) saņem15 Vecpiebalgas vidusskolas un 4 Dzērbenes vispārizglītojošā un mūzikas pamatskolas izglītojamie. Vecpiebalgas apvienības pārvaldei 2021./2022. mācību gada 1. semestrī pieejamais projekta finansējums ir 7500,00 EUR.

Šī mācību gada 1. semestrī jāīsteno arī biedrības “Līdzdalības platforma” apstiprinātā “Foruma teātra darbnīca Vecpiebalgas vidusskolas 9. kl. skolēniem «Kā reaģēt uz konfliktiem un tiranizēšanu». Viens no Jauniešu NVO projekta galvenajiem mērķiem ir veicināt veselīgas attiecības starp pusaudžiem, iegūstot prasmes un iemaņas veiksmīgi risināt konfliktsituācijas, kā arī savstarpēji sadarboties. Cerot, ka situācija valstī uzlabosies un nodarbības būs iespējams vadīt klātienē, kas nodrošina daudz personīgāku pieeju un savstarpējo mijiedarbību, projekta īstenošana atlikta jau vairākkārt.
Ļoti gaidām, kad skolās atkal atgriezīsies skolēni, lai mācību process, kas sevī iekļauj gan stundu , gan interešu izglītības, gan projektu darbu, noritētu ierastajā klātienes formā.

Raksta sagatavošanā izmantota informācija no interneta vietnes: www.pumpurs.lv.

Informāciju sagatavojusi Daiga Šatrovska. 

 

Datums: 2021. gada 25. oktobris