Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Sācies projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošanas posms

Sākoties jaunajam mācību gadam tiek uzsākts arī Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanas trešais posms, kurš noritēs turpmākos divus mācību gadus abās Vecpiebalgas apvienības pārvaldes skolās sadarbībā ar Cēsu novada izglītības pārvaldi.

Projekta ietvaros skolas piedāvā pasākumu kopumu mērķtiecīgam skolēnu atbalstam gan mācību saturu papildinošos pasākumos, gan daudzveidīgos ārpussstundu pasākumos. Izglītības iestādes šos pasākumus pielāgo skolēnu mainīgajām vajadzībām, kā arī tie būtiski papildina kompetenču pieejā balstīta mācību satura ieviešanu
Pedagoģiskā personāla atbalstam Projekta ietvaros tiek piedāvātas dažādas profesionālās kompetences pilnveides mācības, kā arī tiek ieviesti jauni autorrisinājumi un nodrošināta profesionāla apmācība, lai tos iespējami veiksmīgi ieviestu izglītības iestādēs.

Vecpiebalgas vidusskolas apstiprinātais projekta atbalsta pasākumu plāns satur STEM un vides jomas pasākumus, kas vērsti zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas, tai skaitā tehniskās jaunrades, kā arī vides izglītības piedāvājuma attīstībai un pilnveidei. Mācību saturā ir iekļauta pētniecības programma “Dabaszinību eksperimenti” 2.-4. un 5.-6. kl. skolēniem, kas dod iespēju izglītojamiem pašiem eksperimentēt, vērot, analizēt un izdarīt secinājumus par dažādiem zinātnē un ikdienas dzīvē vērojamiem procesiem. Interešu izglītība projekta ietvaros ir papildināta ar Lego pulciņu 1.-2. kl. un 3.-4. kl., Scratch pulciņu3.-4. kl., Audiovizuālo pulciņu 7.-9.kl.un Elektronikas pulciņu 7.-9.kl. Te gan modeļu veidošana un dizaina domāšanas attīstīšana, gan robotu programmēšanas pamati, gan IT jēgpilna izmantošana nepieciešamā uzdevuma izpildē, gan prasmju un zināšanu uzlabošana elektronikas jomā.

Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas skolotāji saviem audzēkņiem piedāvā papildus darbu mācību satura apguvei un papildināšanai. 5.-9. kl. skolēniem ir pieejamas multidisciplinārās jomas Mācīšanās grupas, kas dod iespēju izglītojumiem saņemt atbalstu konkrētas tēmas apguvei, lai kompensētu trūkumus noteikta satura jautājumu apguvē, kas radušies Covid -19 attālināto mācību rezultātā. STEM un vides jomā 3.-4. kl. skolēniem tiek organizēta talantu programma “Radošā Matemātika” padziļinātai matemātikas apguvei. Savukārt pētniecības programma “Citādās dabaszinības” 1.-2. kl. skolēniem liks novērot, pētīt, secināt un izprast dabas likumsakarības, attīstīt kritisko domāšanu, veidot pozitīvu attieksmi pret vidi, un praktiskā, radošā veidā (pētniecība, eksperimenti, pārgājieni) papildinās mācību stundās apgūtās zināšanas.

Informāciju sagatavojusi Daiga Šatrovska.

Datums: 2021. gada 25. oktobris