Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Aicinām pieteikties stipendijai sociālā darba speciālistu programmu studentus

Aicinām pieteikties stipendijai sociālā darba speciālistu programmu studentus

Studentus, kuri apgūst augstākās izglītības programmu “Sociālais darbs” aicinām līdz 2023.gada 20.septembrim pieteikties stipendijai Cēsu novada Sociālajā dienestā.

Uz pašvaldības stipendiju var pretendēt jau no pirmā studiju gada uz visu atlikušo studiju programmas laiku, ja pretendents pilda līguma par stipendijas izmaksu nosacījumus. Stipendija tiek maksāta desmit mēnešus gadā neatkarīgi no tā, vai pretendents saņem valsts piešķirto stipendiju.

Stipendijas apmērs:

 • pilna laika augstākās izglītības programmā studējošajam - 150 euro mēnesī;
 • nepilna laika augstākās izglītības programmā studējošajam – 100 euro mēnesī;

Lai pieteiktos stipendijai pretendentam jāiesniedz:

 • iesniegums;
 • iepriekšējās izglītības dokumenta kopija un sekmju izraksts (ja uzsāk studijas pirmajā kursā);
 • izziņa no izglītības iestādes, kas apliecina pretendenta studiju plāna/ programmas izpildi izglītības iestādē, sekmju izraksts par attiecīgo studiju periodu un studiju turpināšanu;
 • apliecinājums nodibināt darba tiesiskās attiecības studiju laikā vai  pēc studiju beigšanas ar Cēsu novada Sociālo dienestu.

Pieteikumus stipendijai Cēsu novada Sociālajā dienestā jāiesniedz līdz 2023.gada 20.septembrim:

 • klātienē Cēsu novada Sociālajā dienestā Cēsīs, Bērzaines ielā 18, 2. stāva 7.kabinetā.
 • elektroniski e-adresē (digitālā pastkastīte portālā www.latvija.lv), Cēsu novada e-pakalpojumu portālā epakalpojumi.cesis.lv vai sūtot uz e-pastu sd@cesunovads.lv (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu);
 • pa pastu, sūtot uz adresi Bērzaines iela 16/18, Cēsīs, Cēsu novads, LV- 4101.

Stipendiju piešķirs konkursa kārtībā, ievērojot sekojošus kritērijus: 

 • pretendents ir pilna laika augstākās izglītības profesionālās vai akadēmiskās akreditētas programmas students vai ir nepilna laika augstākās izglītības profesionālās vai akadēmiskās akreditētas programmas students;
 • pretendents noteiktajā termiņā ir sekmīgi nokārtojis nepieciešamos pārbaudījumus un pilnībā ieguvis attiecīgajam akadēmiskā gada semestrim paredzēto kredītpunktu skaitu un neatrodas akadēmiskajā atvaļinājumā;
 • pretendenta sekmju vidējais vērtējums nav zemāks par 7 ballēm (pretendents, kurš uzsāk studijas sociālā darba studiju programmas 1. kursā, uzrāda atestātu par vidējās vispārējās izglītības iegūšanu, kurā vidējais vērtējums nav zemāks par 7 ballēm).

Stipendiāta līguma forma un stipendijas piešķiršanas kārtība un nosacījumi Cēsu novada domes 2023.gada 20.jūlija saistošajos noteikumos Nr.  13 “Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība piešķir stipendijas studentiem, kuri studē pašvaldības atbalstītās sociālā darba speciālistu programmās” - ŠEIT

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz tālruni 64127890 vai sūtīt e-pastu: dace.ekerte@cesunovads.lv

Datums: 2023. gada 7. septembris