Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Skolēnu ēdināšanas maksas atvieglojumi Cēsu novadā

Skolēnu ēdināšanas maksas atvieglojumi Cēsu novadā

No šī gada 1.septembra stāsies spēkā jauni saistošie noteikumi, kas noteiks ēdināšanas piešķiršanas kārtību Cēsu novada izglītības iestāžu audzēkņiem un izglītojamajiem, kuru dzīvesvieta un vismaz viena vecāka vai likumiskā pārstāvja dzīvesvieta deklarēta Cēsu novadā.

Izglītojamajiem, kuri apgūst obligātās izglītības programmu kādā no Cēsu novada izglītības iestādēm atvieglojumi tiek nodrošināti šādā apmērā:

 1. 100 % visām ēdienreizēm - piecus un sešus gadus veciem pirmsskolu audzēkņiem. Atvieglojumi tiek piemēroti programmas apguves laikā;
 2. 100 % pusdienām - 1.-6.klašu skolēniem;
 3. 50% pusdienām - 7.- 9.klašu skolēniem.

Izglītojamajiem no trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības, daudzbērnu ģimenēm un bērniem ar invaliditāti, kuru dzīvesvieta un vismaz viena vecāka vai likumiskā pārstāvja dzīvesvieta deklarēta Cēsu novadā un kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmu vai klātienē apgūst obligātās izglītības programmas, vidusskolas, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas - atvieglojumi tiek nodrošināta šādā apmērā:

 1. 100 % visām ēdienreizēm - pirmskolas izglītības programmas izglītojamajiem;
 2. 100 % pusdienām - 5.-9. klases audzēkņiem;
 3. vidusskolas, arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības iestādēs atbilstoši izglītojamā ēdināšanas faktiskajām izmaksā mācību iestāde, bet nepārsniedzot 4,00 EUR.

Lai saņemtu atvieglojumus vecākiem jāiesniedz iesniegums bērna izglītības iestādē*.

Daudzbērnu ģimeņu bērnu vecākiem papildus jāiesniedz 3 + ģimenes kartes kopija.

Bērnu ar invaliditāti vecākiem papildus jāiesniedz invaliditātes apliecības kopija (ja pašvaldībai nav ziņu par to).

*Ja bērns mācās citu pašvaldību vai valsts dibinātās izglītības iestādēs (piemēram: Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolā, Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums u.c.), iesniegums iesniedzams Cēsu novada Sociālajā dienestā.

Bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem par kuru aprūpi lēmumu pieņēmusi kāda no Cēsu novadu veidojošo bijušo pašvaldību bāriņtiesām vai Cēsu novada bāriņtiesa vai kuru dzīvesvieta un aizbildņa vai vismaz viena audžuvecāka dzīvesvieta deklarēta Cēsu novadā - atvieglojumi tiek nodrošināta šādā apmērā:

 1. 100 % visām ēdienreizēm- pirmskolas izglītības programmas izglītojamajiem;
 2. 100 % pusdienām - 5.-9. klases audzēkņiem;
 3. vidusskolas, arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības iestādēs atbilstoši izglītojamā ēdināšanas faktiskajām izmaksā mācību iestāde, bet nepārsniedzot 4,00 EUR.

Atvieglojumus turpina piemērot pēc pilngadības sasniegšanas, ja izglītojamais bez pārtraukuma turpina izglītības programmas apguvi, bet ne ilgāk kā līdz 21 gada vecumam.

Lai saņemtu atvieglojumus aizbildnim vai audžuvecākam jāiesniedz iesniegums bērna izglītības iestādē. Ja bērns mācās citu pašvaldību vai valsts dibinātās izglītības iestādēs, iesniegums iesniedzams Cēsu novada Sociālajā dienestā.

Iesniegums Cēsu novada Sociālajā dienestā iesniedzams:

 • E-adresē (digitālā pastkastīte portālā www.latvija.lv) · klātienē kādā no Sociālā dienesta apmeklētāju pieņemšanas vietām (pieprasot pakalpojumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte);
 • elektroniski Cēsu novada mājas lapā, sadaļā E-pakalpojumi vai sūtot uz e-pastu sd@cesunovads.lv (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu , kas satur laika zīmogu);
 • pa pastu, sūtot iesniegumu uz adresi Bērzaines iela 16/18, Cēsīs, Cēsu novads, LV- 4101.

Izglītojamajiem no trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības atvieglojumus piešķir no dienas, kad saņemts iesniegums, līdz kalendārā gada attiecīgā pusgada beigām.

Izglītojamajiem no daudzbērnu ģimenēm, bērniem ar invaliditāti, bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri apgūst pamatizglītības, vidusskolas, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas - atvieglojumus piešķir no dienas, kad saņemts attiecīgs iesniegums, līdz kārtējā mācību gada pēdējai mācību dienai.

Izglītojamajiem, kuri apgūst pirmskolas izglītības programmu – no dienas, kad saņemts attiecīgs iesniegums, līdz kalendārā gada beigām.
Atvieglojumus nepiemēro, ja izglītojamā ēdināšanas izmaksas tiek segtas no valsts vai citas pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Tālrunis uzziņām Sociālajā dienestā: 64122908 vai 29358187.
Tālrunis uzziņām Izglītības pārvaldē: 68804868.

Plašāka informācija: 2023.gada 20.jūlija Cēsu novada domes saistošie noteikumi Nr.11 “Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Cēsu novada pašvaldībā”.

Datums: 2023. gada 10. augusts