Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Būvvalde atgādina: maksimālais būvju būvdarbu termiņš – astoņi gadi

Būvvalde atgādina: maksimālais būvju būvdarbu termiņš – astoņi gadi

Foto: Shutterstock

Cēsu novada Būvvalde aicina visus novada iedzīvotājus un juridiskās personas, kas saņēmušas būvatļaujas līdz 2014.gada 1.oktobrim, bet nav nodevušas būves ekspluatācijā, pārskatīt izsniegto būvatļauju būvdarbu veikšanas termiņus, nodot būves ekspluatācijā vai, ja nepieciešams, pagarināt būvdarbu veikšanas ilgumu, kā arī sakārtot būvju reģistrēšanu zemesgrāmatas datos.

Ņemot vērā, ka 2014.gada 1.oktobrī stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, kuros noteikts maksimālais būvju būvdarbu termiņš – astoņi gadi, visas būves, kurām būvdarbi sākti pirms 2014.gada 1.oktobra, ekspluatācijā jānodod līdz 2022.gada 1.oktobrim. Ja līdz tam nav iespējams ēku nodot ekspluatācijā, būvvaldē jāiesniedz iesniegums par būvdarbu veikšanas ilguma pagarināšanu, kam pievieno šādus dokumentus:

  • aktuālo ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu;
  • ēkas novietnes un tai izbūvēto ārējo inženiertīklu izpildmērījuma plānu;
  • uz pieprasīto pagarinājuma termiņu izsniegtas būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopiju.

Tāpat ar 2023.gada 1.janvāri stājas spēkā Cēsu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.13 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Cēsu novadā”, kuros noteikts, ka “būvei, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, ar nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības: būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības vai būves kadastrālās vērtības.”

Plašāku informāciju varat iegūt Cēsu novada Būvvaldē, Raunas ielā 4, Cēsīs. Tālrunis: 68803924; e-pasts: buvvalde@cesunovads.lv.

 

Datums: 2022. gada 22. septembris