Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Ceļu un ielu uzturēšanas kārtība Cēsu novadā

Ceļu un ielu uzturēšanas kārtība Cēsu novadā

Cēsu novada pašvaldība organizē un veic ielu un ceļu uzturēšanu un periodisku atjaunošanu 1656 km apjomā. No tiem ielas – 266 km un ceļi 1390 km. Pašvaldības autoceļu uzturēšana tiek organizēta dalīti, atbilstoši vēsturisko novadu piederībai  apvienību pārvaldēs. Par Cēsu pilsētas ielu un Vaives pagasta teritorijā esošu autoceļu uzturēšanu ir atbildīga Cēsu novada Centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvalde.

Autoceļu uzturēšanai nepieciešamās tehnikas vienības un darbaspēks tiek nodrošināts izmantojot pašvaldības resursus, kā arī slēdzot iepirkuma līgumus ar ceļu nozares uzņēmējiem. Iepirkuma procedūras tiek veiktas dalīti, pa pārvaldēm. Attiecīgi, lai iegūtu informāciju par pakalpojuma sniedzējiem autoceļu uzturēšanas jomā konkrētā apvienības pārvaldes teritorijā, lūdzam vērsties pie attiecīgās pārvaldes vadītājiem vai saimnieciskajiem vadītājiem, kā arī sekot informācijai Cēsu Novada Vēstīs un mājas lapā.

Pašvaldības ielu un ceļu ikdienas uzturēšana tiek finansēta no pašvaldības līdzekļiem. Ceļu infrastruktūras atjaunošanai un pārbūvei papildus pašvaldības finansējumam tiek piesaistītas valsts mērķdotācijas un Valsts kases aizdevuma un projektu finansējums. Atbilstoši finanšu iespējām un sekojot pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos iekļautam investīciju un aktivitāšu plānam, ik gadu tiek veidots un aktualizēts Cēsu novada ielu un ceļu atjaunošanas darbu plāns trīs gadu periodam. Tādējādi nodrošināts nesasteigts, pastāvīgs un nepārtraukts projektēšanas darbs un augsta gatavība kvalitatīvu projektu realizācijai atbilstoši noteiktām prioritātēm.

Gan pašvaldības vadības vizītēs apvienību pārvaldēs, gan saziņā ar iedzīvotājiem tiek apkopotas iedzīvotāju sūdzības, ierosinājumi un aktuālās nepieciešamības. Tieši uzņēmējdarbības veicināšanas projektu rezultātā Cēsu novadā pēdējos gados ir realizēti vairāki nozīmīgi autoceļu pārbūves projekti.

Atbildīgās personas par ielu un ceļu uzturēšanu Vecpiebalgas apvienības pārvaldē  
Vārds, uzvārds Tālruņa numurs E-pasts
Andris Laumanis
(Dzērbenes pagastā)
22013985 andris.laumanis@cesunovads.lv
Agris Veipāns
(Taurenes pagastā)
20232963 agris.veipans@cesunovads.lv
Andris Lapiņš
(Inešu pagastā)
26106679 andris.lapins@cesunovads.lv
Māris Bērziņš
(Kaives pagastā)
26591112 maris.berzins@cesunovads.lv
Aldis Mālnieks
(Vecpiebalgas pagastā)
22016879 aldis.malnieks@cesunovads.lv


Ceļu ar grants segumu pretputekļu apstrāde

Cēsu novada pašvaldība katru gadu vasaras periodā veic ceļu un ielu ar grants segumu atputekļošanu blīvi apdzīvotās vietās, kā arī atsevišķos intensīvi noslogotos ceļu posmos ārpus apdzīvotām vietām aptuveni 107 km apjomā. Pretputekļu apstrādes maršruts katrā Cēsu novada apvienības pārvaldē tiek izstrādāts atbilstoši Cēsu novada pašvaldības noteikumu Nr.149 "Pretputekļu absorbenta iestrādes kārtība" kritērijiem. Tāpat tiek ņemtas vērā faktiskās dotā gada autoceļu uzturēšanas budžeta iespējas. Pretputekļu apstrāde tiek veikta gan izmantojot pašvaldības rīcībā esošo ceļu uzturēšanas tehniku, gan veicot ārpakalpojuma iegādi. Par iespējām iegādāties pakalpojumu privātai nepieciešamībai lūdzam vērsties attiecīgās novada teritorijas pārvaldē. 

Cēsu novada pašvaldības noteikumi Pretputekļu absorbenta iestrādes kārtība

Kravu pārvadājumi pa pašvaldības autoceļiem

Sagaidot pavasari, visā Cēsu novada teritorijā stājusies spēkā kārtība, kādā veicami kravu pārvadājumi vai pārvietošanās ar transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 7 tonnas, pa ceļiem ar grants segumu.

Lai aizsargātu pašvaldības ielas un ceļus ar grants segumu, pašvaldība veic ceļu seguma noturības pastāvīgu uzraudzību. Pavasara un rudens periodā tiek veikta transportlīdzekļu masas ierobežojumu noteikšana visos grants autoceļu posmos vai atsevišķos ceļos. Arī, ja masas ierobežojumi netiek noteikti, personas, kas veic kravu pārvadājumus pa pašvaldības autoceļiem (kokmateriālu transports, būvniecības materiālu pārvadātāji, traktortehnikas transports u.tml.), kā arī veido īslaicīgu kokmateriāla vai būvmateriālu krautnes u.c. izvietošanu pašvaldības ceļa robežās, aicinātas vērsties pašvaldībā šo darbību saskaņošanai un slēgt vienošanos ar pašvaldību par autoceļa izmantošanu. 

Cēsu novada pašvaldībā ir vienota kārtība Nr.150 "Cēsu novada pašvaldības noteikumi Par kārtību, kādā veicami kravu pārvadājumi vai pārvietošanās ar transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 7 tonnas, pa ceļiem ar grants segumu Cēsu novada teritorijā". Noteikumu pielikumos atrodamas pašvaldība iesniedzamās ceļa izmantošanas pieteikuma formas, vienošanās paraugs un citi dokumenti. Vienošanās nosaka kravu pārvadātāja atbildību un rīcību ceļa seguma bojājumu gadījumā.

Vienošanās neslēgšana un autoceļa izmantošanas kravu pārvadājumiem nesaskaņošana neatbrīvo personu no atbildības, ja tiek bojāta pašvaldības manta (ceļa konstrukcija). Savlaicīga komunikācija šajā jomā ļaus izvairīties sarežģījumiem, domstarpībām un administratīvās atbildības.

Pašvaldība izmanto visas iespējas, lai atjaunotu, uzlabotu un pārbūvētu grants segumu dažādos autoceļu posmos, tādējādi samazinot vai pat izslēdzot laika posmus, kad laikapstākļu ietekmē ir nepieciešami tranportlīdzekļu masas ierobežojumi. Tāpat, saskaņojot kravu pārvadāšanas darbības, pašvaldības speciālisti atbilstoši ceļu seguma noturības faktiskajiem apstākļiem nosaka labāko maršrutu kravu pārvietošanai.

Rakšanas darbi autoceļu robežās

Personām, veicot inženierkomunikāciju pieslēgumus, piebraucamo ceļu izbūvi vai citas izbūves pašvaldības ceļa vai ielas zemes vienības robežās, ir pienākums ievērot būvniecību reglamentējošu normatīvo aktu izpildi, kā arī veikt rakšanas darbu atļaujas pieprasīšanu no pašvaldības. Rakšanas darbu atļaujas izsniedz Cēsu novada pašvaldības apvienību pārvaldes atbilstoši teritoriālajam iedalījumam. Cēsu pilsētā un Vaives pagasta teritorijā atļaujas izsniedz Cēsu novada Centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvalde.

Darbu veicēja pienākums ir ne tikai nodrošināt ielas vai ceļa seguma atjaunošanu sākotnējā stāvoklī, bet arī divu gadu periodā likvidēt no jauna radušos seguma defektus rakšanas darbu vietā (iesēdumi, asfalta seguma bojājumi, grants seguma slāņa nestspējas nenoturība u.tml.). Rakšanas darbu atļauja netiek izsniegta, ja iesniedzējs nav veicis iepriekš veiktu rakšanas darbu vietas sakārtošanu un autoceļa seguma defektu novēršanu. Tāpat, rakšanas darbus atļauja netiek izsniegta, ja plānoto izbūves darbu vietā pēdējo piecu gadu laikā ir veikta ceļa vai ielas pārbūve vai seguma atjaunošana.

Lūdzam sekot līdzi pašvaldības ceļu un ielu atjaunošanas programmai un savlaicīgi plānot un paredzēt projekta dokumentāciju un finansiālo nodrošinājumu tuvākajā nākotnē veicamu inženierkomunikāciju pieslēgumu veikšanai pirms vai vienlaicīgi ar autoceļa būvdarbiem. 

Iesniegums par rakšanas darbu atļaujas izsniegšanu

Datums: 2024. gada 27. februāris