Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cirsmas izstrādes tiesību izsole īpašumos "Saulrieti" un "Saulrietu Incēni"

Cēsu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – cirsmas izstrādes tiesības īpašumos “Saulrieti”, Vecpiebalgas pagastā, Cēsu novadā, kadastra Nr.42920070106, un “Saulrietu Incēni”, Vecpiebalgas pagastā,  Cēsu novadā,  kadastra Nr.42920070108, sanitārā kailcirte  0.5 ha platībā un sanitārā izlases cirte 1.53 ha platībā, likvīdā krāja – 324 m3, no tās lietkoksne 251 m3, malka 73 m3, vējlauzes un vējgāzes bojāti koki.

Sākumcena EUR 15 000.00. Izsoles drošības nauda Eur 1500.00.

Izsole notiks 2022. gada 15.jūlijā plkst.10.00 Vecpiebalgas apvienības pārvaldē Alauksta ielā 4,  Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Cēsu novadā.

Reģistrēšanās izsolei līdz 2022.gada 15.jūlija plkst.9.50 Vecpiebalgas apvienības pārvaldē Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Cēsu novadā, vai elektroniski vecpiebalga@cesunovads.lv.

Informācija www.vecpiebalga.lv, par cirsmas apskati – tālr.26115317, daina.slaidina@cesunovads.lv.

 

Datums: 2022. gada 30. jūnijs