Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Izsludināts 2024.gada līdzdalības budžeta projektu konkurss; kopā pieejami 30 000 EUR

Izsludināts 2024.gada līdzdalības budžeta projektu konkurss; kopā pieejami 30 000 EUR

Pēc sekmīgi aizvadīta līdzdalības budžeta konkursa pērn, arī šogad aicinām iedzīvotājus  iesniegt savas idejas un par tām balsot, kamēr pašvaldība lielāko atbalstu ieguvušās idejas realizēs. Pašvaldību likums pienākumu nodrošināt līdzdalības budžetēšanu nosaka vien no 2025.gada, taču Cēsu novada dome jau otro gadu lēma par aktīvāku iedzīvotaju iesaisti pašvaldības lēmumu pieņemšanā. Šogad ideju īstenošanai pieejamais līdzdalības projektu budžets – 30 000 EUR. Idejas konkursam iesniedzamas līdz 7.aprīlim.

Projekts paredz ieguldījumus pašvaldībai piederošā īpašumā, savukārt ieguldījumus citai publiskai personai vai privātpersonai piederošā īpašumā – gadījumā, kad ir saņemts attiecīgā īpašnieka saskaņojums un ieguldījums nepieciešams, lai īstenotu pašvaldības autonomās funkcijas vai brīvprātīgās iniciatīvas. Viena projekta realizācijai 2024.gadā tiks piešķirti ne vairāk kā 15 000 EUR. Projekta pieteikumu dalībai konkursā iesniedz fiziska persona, kura sasniegusi 16 gadu vecumu, vai biedrība vai nodibinājums, kurā nav pašvaldības dalības. Cēsu novada līdzdalības budžeta projektu konkursā pieteikto projektu īstenošana jāveic divu gadu laikā kopš projekta apstiprināšanas.

Projektu pieteikumi jāiesniedz Cēsu novada pašvaldībā līdz 2024.gada 7.aprīlim plkst.17.00, sūtot uz e-pastu dome@cesunovads.lv ar norādi "Cēsu novada līdzdalības budžeta projektu konkursam". Projekta pieteikumu iespējams iesniegt elektroniskā dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot to uz iepriekš norādīto e-pastu. Savukārt, projektu pieteikumus papīra formātā iespējams iesniegt personīgi kādā no Cēsu novada Valsts un pašvaldības vienotajiem klientu apkalpošanas centriem vai sūtot vēstuli ar norādi "Līdzdalības budžeta projekta pieteikums" uz Cēsu novada pašvaldību Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, LV-4101 (aploksnes pasta zīmogs – 7.aprīlis).

Projekta pieteikumā ietilpst aizpildīta pieteikuma veidlapa, vismaz viena vizualizācija ar uzskatāmi attēlotu Projekta īstenošanas rezultātu, projekta skice uz zemesgabala robežu plāna vai kartes izdrukas (ja paredzēti uzlabojumi infrastruktūrā), Iesniedzēja pilnvarotās personas pilnvara, ja pieteikumu tiek iesniegts kādas citas personas vārdā.

Iedzīvotāju balsojumā 2023.gada līdzdalības budžeta projektu konkursā kopumā tika iesniegtas 14 idejas, par kurām tika saņemtas 3 182 balsis, lielāko atbalstu gūstot idejai par sāls istabas izveidošanu haloterapijas procedūrām Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas struktūrvienības Taurenē ēkā, kas tiks virzīta realizācijai. Savukārt Vecpiebalgas Ūdensrožu dīķa labiekārtošanas projekts, kas konkursā ieguva 2.vietu, pagaidām tiks virzīts daļējā apmērā.

Sabiedrības līdzdalības budžeta projektu konkursa mērķis ir veicināt un nodrošināt Cēsu novada iedzīvotāju iesaisti teritorijas attīstības jautājumu izlemšanā. Līdz ar sabiedrības iesaisti konkursā, pašvaldībai ir iespēja ne tikai īstenot konkursā iesniegtās idejas, bet arī gūt vērtīgu atgriezenisko saiti par nepieciešamajiem uzlabojumiem Cēsu novada infrastruktūrā.

Pateicamies ikvienam par iesaisti pērnā gada konkursā un ceram uz vēl lielāku iedzīvotāju iesaisti šogad, kopīgi veidojot Cēsu novadu par izcilu vietu dzīvei!

Kontaktpersona jautājumu gadījumā - Aleksandrs Abramovs, tel.nr. 28 671 621, e-pasts aleksandrs.abramovs@cesunovads.lv.

Datums: 2024. gada 28. februāris