Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Nekustamā īpašuma "Jaunmelderi", Taurenē zemes nomas tiesību izsole

2023.gada 2.jūnijā plkst.9.00 “Pilī”, Dzērbenē Dzērbenes pagastā, Cēsu novadā notiks zemes nomas tiesību izsole nekustamā īpašuma Jaunmelderi”, Taurenē, Taurenes pagastā Cēsu novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4286 002 0470 daļai 3.4 ha platībā (bijušā lidlauka teritorija).

Izmantošana  atbilstoši Vecpiebalgas novada teritorijas plānojumam – transporta infrastruktūras teritorija. 

Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs – 110.00 EUR (bez PVN) gadā. Izsoles solis – 5.00 EUR.

Pieteikšanās izsolei līdz 2023.gada 2.jūnijā plkst.8.50. Pieteikumi iesniedzami Vecpiebalgas apvienības pārvaldē klientu apkalpošanas centros vai elektroniski vecpiebalga@cesunovads.lv.

Papildu informācija ŠEIT.

Informācija: www.vecpiebalga.lv, tālr. 26115317 (Daina Slaidiņa).

 

Dokumenti

Datums: 2023. gada 26. maijs