Izsoles

Nedzīvojamo telpu „Internāts” Vecpiebalgā nomas tiesību izsoles rezultāti

2018.gada 17.janvārī  notika Vecpiebalgas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – nedzīvojamo telpu  „Internāts” Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra apzīmējums 4292 007 0450 004, telpu platība 17,8 m²,  nomas tiesību izsole.

Iznomājamā objekta nomas maksas sākumcena 0.21 EUR/m² (bez PVN) mēnesī.

Izsolē piedalījās viens izsoles dalībnieks.

Atbilstoši nomas tiesību izsoles noteikumiem, izsole ir notikusi un nomas līgums par  telpu  „Internāts” Gaismas iela 6, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, nomu tiks noslēgts, nomas maksa 0.21 EUR/m² (bez PVN) mēnesī.

Nekustamā īpašuma nomas laikā nomas objektā  plānots sniegt friziera pakalpojumus.

Saistītie raksti

Back to top button