IzsolesPārvaldes jaunumi

Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsole ēkā “Zemnieki”

2022.gada 6.aprīlī plkst.9.00 Vecpiebalgas apvienības pārvaldē Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā Vecpiebalgas pagastā, Cēsu novadā, notiks nomas tiesību izsole telpām 170.4 m² platībā nedzīvojamā ēkā  “Zemnieki”, īpašumā “Inešu pamatskola”, Inešos,  Inešu pagastā, Cēsu novadā.

Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs – 35.78 EUR/mēnesī  (bez PVN) mēnesī. Izsoles solis – EUR 0,50. Nomas līguma termiņš no 01.05.2022. līdz 31.08.2022.

Pieteikšanās izsolei līdz 2022.gada 6.aprīļa  plkst.8.50. Pieteikumi iesniedzami Vecpiebalgas apvienības pārvaldē Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Cēsu novadā vai elektroniski vecpiebalga@cesunovads.lv.

Informācija –  tālr. 26115317 (Daina Slaidiņa).

Nomas tiesību izsoles organizētājsCēsu novada pašvaldības, reģ. Nr. 90000031048, juridiskā adrese Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, iestāde Vecpiebalgas apvienības pārvalde, reģ. Nr. 90000057259, adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas novads, LV-4122 e-pasts: vecpiebalga@cesunovads.lv, tālr.64107279.
Nomas tiesību izsoles veidsPirmreizējā atklātā mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
Nomas objektsTelpas nedzīvojamā ēkā “Zemnieki”, Ineši, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra apzīmējums 4254 002 0361 001 , īpašumā “Inešu pamatskola”, telpas Nr.1 un 23  pēc ēkas kadastrālās uzmērīšanas  lietas, ar kopējo platību 170.4  m2.
Nomas objektu raksturojošā informācija citi iznomāšanas nosacījumiTelpas ir labā stāvoklī. Nomas tiesību ieguvējam nav tiesību nomas objektu vai tā daļu nodot apakšnomā. Telpu lietošanas mērķis – kultūras pakalpojumu sniegšana, amatniecība, biroja telpas.
Maksimālais iznomāšanas termiņšNo 01.05.2022. līdz 31.08.2022.
Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs un izsoles solis EUR 35.78 (bez PVN) mēnesī   Izsoles solis – 0,50 EUR.
Izsoles norises vieta un laiks2022.gada  6.aprīlī  plkst. 9.00 Vecpiebalgas apvienības pārvaldē Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Cēsu novadā
Iznomājamā objekta apskates vieta un laiksSākot ar informācijas publicēšanas dienu Vecpiebalgas apvienības pārvaldes mājas lapā www.vecpiebalga.lv līdz 2022.gada  5.aprīļa plkst.16.00, saskaņojot to pa tālruni 26106679 ar Andri Lapiņu, Inešu pagasta saimniecības vadītāju.
Pieteikumu iesniegšanas vieta un laiksPieteikumi iesniedzami Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Cēsu novadā, Vecpiebalgas pagasta klientu apkalpošanas centra vadītājai  vai elektroniski vecpiebalga@cesunovads.lv , sākot ar informācijas publicēšanas dienu Vecpiebalgas apvienības pārvaldes  mājas lapā www.vecpiebalga.lv līdz 2022.gada 6.aprīļa plkst.8.50.

Saistītie raksti

Back to top button