Izsoles

Nedzīvojamo telpu „Sabiedriskais centrs” Dzērbenē nomas tiesību izsoles rezultāti

2018.gada 16.janvārī  notika Vecpiebalgas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – nedzīvojamo telpu  „Sabiedriskais centrs” Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra apzīmējums 4250 007 0306 001, telpu, platība 17,7 m²,  nomas tiesību izsole.

Iznomājamā objekta nomas maksas sākumcena 0.21 EUR/m² (bez PVN) mēnesī.

Izsolē piedalījās viens izsoles dalībnieks.

Atbilstoši nomas tiesību izsoles noteikumiem, izsole ir notikusi un nomas līgums par  telpu  „Sabiedriskais centrs” Dzērbenā, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, nomu tiks noslēgts, nomas maksa 0.21 EUR/m² (bez PVN) mēnesī.

Nekustamā īpašuma nomas laikā nomas objektā  plānots sniegt amatniecības pakalpojumus.

Saistītie raksti

Back to top button