Izsoles

Nekustamā īpašuma – “Centrs 1” Inešu pagastā – izsole

Vecpiebalgas novada pašvaldība pārdod   atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Centrs 1” Inešos, Inešu pagastā,  Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 4254  002 0314, kas sastāv no zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 4254 002 0252  6,1767 ha platībā.
Nekustamā īpašuma sākumcena EUR 12 220.00,  nodrošinājuma nauda EUR 1222.00, reģistrācijas nauda EUR 10.00.
Izsole notiks 2019. gada 11. janvārī plkst. 10.00 Vecpiebalgas novada pašvaldības telpās Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā.
Pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu ir zemes nomniekam. Pieteikums pirmpirkuma tiesību izmantošanai jāiesniedz Vecpiebalgas novada pašvaldībā līdz 2019. gada 10. janvāra plkst. 16.00.
Reģistrēšanās izsolei līdz 2019. gada 10. janvāra plkst. 16.00 Vecpiebalgas novada pašvaldībā Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, pie sekretāres.
Informācija www.vecpiebalga.lv , tālr.  64170464, 26115317.

Izsoles noteikumi šeit…
Nekustamā īpašuma robežu plāns Nr.1
Nekustamā īpašuma robežu plāns Nr.2

 

Saistītie raksti

Back to top button