Izsoles

Nekustamā īpašuma „Centrs -4” Inešos zemes nomas tiesību izsole

2021.gada 14.maijā plkst. 9:20 Vecpiebalgas novada administratīvajā centrā „Alauksta ielā 4” Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, notiks zemes nomas tiesību izsole nekustamā īpašuma „Centrs-4” Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4254 002 0295 daļai 0.78 ha platībā.
Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs – 28.00 EUR (bez PVN) gadā , izsoles solis – 1.00 EUR.
Pieteikšanās izsolei līdz 2021.gada 14.maija plkst. 8:50. Pieteikumi iesniedzami Vecpiebalgas novada administratīvajā centrā „Alauksta ielā 4” Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, vai elektroniski vecpiebalga@vecpiebalga.lv
Informācija – tālr. 64170464, 26115317 Daina Slaidiņa, 22031720 Benita Zvejniece

Saistītie raksti

Back to top button