Izsoles

Nekustamā īpašuma – dzīvokļa Gaujas ielā Taurenē – izsole

Vecpiebalgas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumu “Gaujas iela 3”- 4 Taurenē, Taurenes pagastā, Vecpiebalgas novadā (kadastra apzīmējums 4286 900 0106), kas sastāv no 1 istabas dzīvokļa 37,8 m² platībā un 2929/105694 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas „Gaujas iela 3” un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4286 002 0280 , kopplatība 0,456 ha.
Nekustamā īpašuma sākumcena EUR 1300.00 , nodrošinājuma nauda EUR 130.00, reģistrācijas nauda – EUR 10.00.
Izsole notiks 2019. gada 25. novembrī plkst. 10.00 Vecpiebalgas novada pašvaldības telpās Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā.
Reģistrēšanās izsolei līdz 2019. gada 25. novembra plkst. 9.50 Vecpiebalgas novada pašvaldībā Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, pie sekretāres.
Informācija: www.vecpiebalga.lv , tālr. 64170464, 26115317.

Saistītie raksti

Back to top button