Izsoles

Nekustamā īpašuma „Gotiņas” Inešos zemes nomas tiesību izsole

2021.gada 14.maijā plkst. 9:40 Vecpiebalgas novada administratīvajā centrā „Alauksta ielā 4” Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, notiks zemes nomas tiesību izsole nekustamā īpašuma „Gotiņas” Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4254 002 0212 0,4285 ha platībā.
Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs – 28.00 EUR (bez PVN) gadā , izsoles solis – 1.00 EUR
Pieteikšanās izsolei līdz 2021.gada 14.maija plkst. 9:30. Pieteikumi iesniedzami Vecpiebalgas novada administratīvajā centrā „Alauksta ielā 4” Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, vai elektroniski vecpiebalga@vecpiebalga.lv
Informācija – tālr. 64170464, 26115317 Daina Slaidiņa, 22031720 Benita Zvejniece

Saistītie raksti

Back to top button