IzsolesPārvaldes jaunumi

Nekustamā īpašuma “Ielejas” izsole

Cēsu novada pašvaldība elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamā īpašuma  “Ielejas”, Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Cēsu novadā, kadastra  Nr. 42500070320, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 42500070390 1.0983 ha kopplatībā.

Nekustamā īpašuma sākumcena EUR 3800.00, izsoles drošības nauda EUR 380.00, solis Eur 50.00.

Izsoles sākums 2022.gada 10.martā plkst.13:00. Izsoles noslēgums 2022.gada 11.aprīlī plkst.13:00.

Pretendenti var reģistrēties izsolei no 10.03.2022. plkst.13:00 līdz 30.03.2022. plkst. 23:59  https://izsoles.ta.gov.lv. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 30.03.2022. jāiemaksā drošības nauda EUR 380.00 izsoles noteikumos norādītajā kontā.

Izsoles dalībnieks elektroniski var veikt solījumus no brīža, kad tas noteiktajā kārtībā autorizēts dalībai izsolē, līdz brīdim, kad izsole ir noslēgusies.

Informācija www.vecpiebalga.lv, https://izsoles.ta.gov.lv, tālr. 26115317.

Izsoles noteikumi
Plāns

Saistītie raksti

Back to top button