Izsoles

Nekustamā īpašuma „Jaunjēkuļi” Inešu pagastā zemes nomas tiesību izsole

2021.gada 15.jūnijā plkst. 9:00 Vecpiebalgas novada administratīvajā centrā „Alauksta ielā 4” Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, notiks zemes nomas tiesību izsole nekustamā īpašuma „Jaunjēkuļi”, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4254 001 0151 daļai 2,1 ha platībā
Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs –74,00 eiro (bez PVN) gadā, izsoles solis 1,00 eiro.
Pieteikšanās izsolei līdz 2021.gada 14.jūnija plkst. 16:00. Pieteikumi iesniedzami Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, administrācijas sekretārei vai elektroniski, nosūtot uz adresi vecpiebalga@vecpiebalga.lv .
Informācija – tālr. 64170464, 26115317 Daina Slaidiņa, 22031720 Benita Zvejniece.

Saistītie raksti

Back to top button