Izsoles

Nekustamā īpašuma „Jaunjēkuļi” zemes vienības nomas tiesību izsole

2021.gada 20.jūlijā plkst. 9:00 Vecpiebalgas apvienības pārvaldē Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Cēsu novadā, notiks zemes nomas tiesību izsole nekustamā īpašuma „Jaunjēkuļi” Inešu pagastā, Cēsu novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4254 001 0151 daļai 0,8 ha platībā.
Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs –28.00 eiro (bez PVN) gadā, izsoles solis 2.00 eiro.
Pieteikšanās izsolei līdz 2021.gada 19.jūlija plkst. 16:00. Pieteikumi iesniedzami Vecpiebalgas apvienības pārvaldē Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Cēsu novadā vai elektroniski, nosūtot uz adresi vecpiebalga@vecpiebalga.lv . Informācija – tālr. 64170464, 26115317 Daina Slaidiņa, 22031720 Benita Zvejniece.

Saistītie raksti

Back to top button