Izsoles

Nekustamā īpašuma „Jaunsviļi” Inešu pagastā zemes nomas tiesību izsole

2021.gada 14.maijā plkst. 10:00 Vecpiebalgas novada administratīvajā centrā „Alauksta ielā 4” Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, notiks zemes nomas tiesību izsole nekustamā īpašuma „Jaunsviļi” Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4254 002 0271 lauksaimniecībā izmantojamo zemi 6.3 ha platībā.
Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs – 233.00 EUR (bez PVN) gadā, izsoles solis – 1.00 EUR
Pieteikšanās izsolei līdz 2021.gada 14.maija plkst. 9:30. Pieteikumi iesniedzami Vecpiebalgas novada administratīvajā centrā „Alauksta ielā 4” Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, vai elektroniski vecpiebalga@vecpiebalga.lv
Informācija – tālr. 64170464, 26115317 Daina Slaidiņa, 22031720 Benita Zvejniece

Saistītie raksti

Back to top button