Izsoles

Nekustamā īpašuma – “Jaunzemji” Dzērbenes pagastā – izsole

Vecpiebalgas novada pašvaldība pārdod   atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Jaunzemji” Dzērbenē, Dzērbenes pagastā,  Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 4250  007 0156, kas sastāv no zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 4250 007 0156 1.8 ha platībā.

Nekustamā īpašuma sākumcena EUR 2465.00,  nodrošinājuma nauda EUR 246.50, reģistrācijas nauda EUR 10.00.

Izsole notiks 2018. gada 15.augustā plkst. 10.30 Vecpiebalgas novada pašvaldības telpās Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā.

Pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu ir zemes nomniekam, pieteikums pirmpirkuma tiesību izmantošanai jāiesniedz Vecpiebalgas novada pašvaldībā līdz 2018.gada 10.augusta plkst.16.00.

Reģistrēšanās izsolei līdz 2018.gada 10.augusta plkst. 16.00 Vecpiebalgas novada pašvaldībā Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā pie sekretāres.

Informācija www.vecpiebalga.lv, tālr.  64170464, 26115317.

Izsoles noteikumi skatīt

Saistītie raksti

Back to top button