Izsoles

Nekustamā īpašuma – „Kalna Kaibēnu muzejs” – zemes nomas tiesību izsole

2020.gada 17. februārī plkst. 9.00 Vecpiebalgas novada pašvaldības telpās Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, notiks zemes nomas tiesību izsole nekustamā īpašuma „Kalna Kaibēnu muzejs”, kadastra Nr. 4292 008 0008, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4292 008 0008 lauksaimniecībā izmantojamai zemei 5,5 ha platībā.
Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs – EUR 166.00 gadā , izsoles solis EUR 5.00.
Pieteikšanās izsolei līdz 2020. gada 17. februāra plkst. 8.50. Pieteikumi iesniedzami Vecpiebalgas novada pašvaldības administratorei Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā,Vecpiebalgas novadā.
Informācija www.vecpiebalga.lv, tālr. 26115317 Daina Slaidiņa.

Saistītie raksti

Back to top button