Izsoles

Nekustamā īpašuma „Noras” Inešu pagastā zemes nomas tiesību izsole

2020.gada 11. septembrī plkst. 9:30 Vecpiebalgas novada administratīvajā centrā Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, notiks zemes nomas tiesību izsole nekustamam īpašumam „Noras” Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 4254 002 0290, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4254 002 0287, 2.0715 ha platībā.
Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs – 53.00 (bez PVN) eiro gadā, izsoles solis – 1.00 eiro.
Pieteikšanās izsolei līdz 2020. gada 11. septembra plkst. 9:00. Pieteikumi iesniedzami Vecpiebalgas novada administratīvajā centrā „Alauksta ielā 4” Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, vai elektroniski vecpiebalga@vecpiebalga.lv .
Informācija: www.vecpiebalga.lv , tālr. 22031720 Benita Zvejniece

Saistītie raksti

Back to top button