IzsolesPārvaldes jaunumi

Nekustamā īpašuma “Irbītes” elektroniskā izsole

Cēsu novada pašvaldība elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu  “Irbītes”, Inešu pagastā, Cēsu novadā, kadastra  Nr.4254 005 0017, zemes vienības kadastra apzīmējums 4254 005 0017 2.407 ha kopplatībā.

Nekustamā īpašuma sākumcena EUR 3902.00, izsoles drošības nauda EUR 390.20, solis Eur 100.00.

Izsoles sākums 2022.gada 6.maijā plkst.13.00. Izsoles noslēgums 2022.gada 6.jūnijā plkst.13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 06.05.2022. plkst.13.00 līdz 26.05.2022. plkst.23.59  https://izsoles.ta.gov.lv. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 26.05.2022. jāiemaksā drošības nauda EUR 390.20 izsoles noteikumos norādītajā kontā.

Atbilstoši LR likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.² panta 2.daļai, pirmpirkuma tiesības uz nekustamo  īpašumu “Irbītes” ir zemes  nomniekam.

Izsoles dalībnieks elektroniski var veikt solījumus no brīža, kad tas noteiktajā kārtībā autorizēts dalībai izsolē, līdz brīdim, kad izsole ir noslēgusies.

Informācija https://izsoles.ta.gov.lv, tālr. 26115317.

Saistītie raksti

Back to top button