ProjektiPROJEKTI 2014. GADS

NOSLĒDZIES PROJEKTS “KOMPLEKSI RISINĀJUMI SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJU SAMAZINĀŠANAI VECPIEBALGAS VIDUSSKOLAS SPORTA ZĀLES ĒKĀ”

Vecpiebalgas novada pašvaldība īstenojusi Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) līdzfinansēto projektu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Vecpiebalgas vidusskolas sporta zāles ēkā” (Nr. Nr. KPFI-15.2/194).

Projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Vecpiebalgas vidusskolas sporta zāles ēkā” mērķis bija samazināt oglekļa dioksīda emisijas, samazinot siltumenerģijas patēriņu, veicot Vecpiebalgas novada Vecpiebalgas vidusskolas sporta zāles siltināšanu un ventilācijas sistēmas izbūvi. Projekta kopējās izmaksas – 219 075,62 EUR, t.sk. KPFI finansējums 57,471532% no attiecināmām izmaksām – 125906,11 EUR, pašvaldības līdzfinansējums – 42,528468% no attiecināmām izmaksām – 93169,50. Projekta īstenošanas rezultātā sasniegts: oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītājs 53977.28 kgCO2 /gadā; oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītāja attiecība pret KPFI finansējumu Projektam 0.61 kgCO2/lati.

Saistītie raksti

Back to top button