Pārvaldes jaunumi

NOVADA DOMES FEBRUĀRA SĒDE

Vecpiebalgas novada domes sēde notiks 2020. gada 27. februārī plkst. 15:00 “Pilī” Inešos, Inešu pagastā.
DARBA KĀRTĪBA:

1.Pašvaldības izpilddirektores L.Burdajas atskaite par 23.01.2020. domes sēdes lēmumu izpildi.
2.Pašvaldības izpilddirektores L.Burdajas atskaite par darbu no 2019. gada 27. decembra līdz 2020. gada 27. februārim.
3.Par dalību projektu konkursā. (D.Šatrovska)
4.Par dalību projektu konkursā. (D.Šatrovska)
5.Par dalību projektu konkursā. (D.Šatrovska)
6.Par grozījumiem 2020.gada amata vienību sarakstā. (L.Burdaja)
7.Par grozījumiem Vecpiebalgas novada pašvaldības noteikumos “Darba samaksas un sociālo garantiju nolikums” un grozījumiem Vecpiebalgas novada pašvaldības 2014.gada 22.janvāra lēmumā Nr.2 (protokols Nr.1), “Vecpiebalgas novada pašvaldības 2014.gada amata vienību sarakstu apstiprināšana”. (Dz.Jukēvics)
8.Par “Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu plāna 2020. – 2024.gadam” apstiprināšanu. (B.Zvejniece)
9.Par precizējumiem maksas pakalpojumu sarakstā. (I.Pogule)
10.Par Vecpiebalgas novada – Dzērbenes pagasta, Inešu pagasta, Kaives pagasta, Taurenes pagasta, Vecpiebalgas pagasta – bibliotēkas lietošanas noteikumiem. (Dz.Ješkina)
11.Par Vecpiebalgas novada – Dzērbenes, Inešu, Kaives, Taurenes un Vecpiebalgas pagasta bibliotēku nolikumu apstiprināšanu. (Dz.Ješkina)
12.Par nekustamā īpašuma “Veckauliņi” Vecpiebalgas pagastā sagatavošanu atsavināšanai. (D.Slaidiņa)
13.Par nekustamā īpašuma “Pagasta zeme” Vecpiebalgas pagastā sagatavošanu atsavināšanai. (D.Slaidiņa)
14.Par nekustamo īpašumu “Eglaiņi” Vecpiebalgas pagastā, “Mežalīņi” Dzērbenes pagastā, “Purvāji” Kaives pagastā un “Zvārguļi” Ērgļu pagastā sagatavošanu atsavināšanai. (D.Slaidiņa)
15.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Kalna Ķirkumi” Dzērbenes pagastā. (D.Slaidiņa)
16.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Lielkaibēni” Vecpiebalgas pagastā. (D.Slaidiņa)
17.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Jaunķāķi” Vecpiebalgas pagastā. (D.Slaidiņa)
18.Par nekustamo īpašumu „Rubīni” un “Dzērbenes ceļmala” Taurenes pagastā lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomas tiesību izsoli. (D.Slaidiņa)
19.Par nekustamo īpašumu „Stirnēni” un “Zvārguļi” Kaives pagastā lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomas tiesību izsoli. (D.Slaidiņa)
20.Par nedzīvojamo telpu ēkā „Pils”, Dzērbenes pagastā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. (D.Slaidiņa)
21.Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību līguma izbeigšanu īpašumā “Pils” Dzērbenes pagastā. (D.Slaidiņa)
22.Par telpu nedzīvojamā ēkā „Pils”, Dzērbenes pagastā nodošanu nomā. (D.Slaidiņa)
23.Par ūdenstorņa jumta un katlumājas skursteņa daļu iznomāšanu SIA “LMT” īpašumos “Centra Ūdenstornis” Taurenes pagastā un “Katlumāja” Dzērbenes pagastā. (D.Slaidiņa)
24.Par zemes nomas līgumu izbeigšanu. (D.Slaidiņa)
25.Par zemes nomas līgumu noslēgšanu. (D.Slaidiņa)
26.Par zemes nomas tiesību pārņemšanu un zemes nomas līguma noslēgšanu. (D.Slaidiņa)
27.Par zemes nomas līguma noslēgšanu. (D.Slaidiņa)
28.Par izīrēto telpu ēkā “Pils” Inešu pagastā lietošanas veida maiņu. (D.Slaidiņa)
29.Par īres tiesību izsoli īpašumā “Līdumi” Dzērbenes pagastā. (D.Slaidiņa)
30.Par zemes vienības daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”. (D.Slaidiņa)
31.Par nekustamā īpašuma “Moderado” Kaives pagastā sagatavošanu atsavināšanai. (D.Slaidiņa)
32.Par zemes ierīcības projekta grozījumu apstiprināšanu nekustamo īpašumu „Veckubuliņi” un „Kastaņi” Vecpiebalgas pagastā savstarpējo robežu pārkārtošanai. (D.Slaidiņa)
33.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Rekmetes” Kaives pagastā un nekustamā īpašuma sadalīšanu. (D.Slaidiņa)
34.Par atbalstu biedrībai “Līdzās” un zemes vienības daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā. (Dz.Jukēvics)
35.Par aizdevuma pieprasījumu Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei. (I.Pogule)
36.Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam. (Dz.Jukēvics)

Novada domes priekšsēdētājs: INDRIĶIS PUTNIŅŠ

Saistītie raksti

Apskati arī šo
Close
Back to top button