Pārvaldes jaunumi

NOVADA DOMES KOMITEJU DECEMBRA SĒDE

Finanšu komitejas un Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas apvienotā sēde notiks 2020. gada 17. decembrī plkst. 15:00 ar videokonferences starpniecību.
DARBA KĀRTĪBA:
1.Par jaunizveidojamā Cēsu novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu. (L.Burdaja)
2.Par jaunizveidojamā Cēsu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 202.-2035.gadam izstrādes uzsākšanu. (L.Burdaja)
3.Par grozījumiem Vecpiebalgas novada domes 24.09.2020 saistošajos noteikumos Nr.5/2020 “Par Vecpiebalgas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”. (I.Skuķe)
4.Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu.(Dz.Jukēvics)
5.Par saistošo noteikumu Nr.9/2020 “Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības 2019.gada 25.aprīļa saistošajos noteikumos “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Vecpiebalgas novadā”” apstiprināšanu.
6.Par īres un inventāra nomas maksas atcelšanu ārkārtas stāvokļa laikā.
7.Par sadarbību un atbalstu Latvijas aviācijas vēstures izpētē un kopīgas filmas veidošanā.
8.Par finansiālu atbalstu grāmatas “Lilija Dzene. Izmeklēti raksti” izdošanā.
9.Par nekustamā īpašuma “Silmalas” Inešu pagastā izsoles rezultātu apstiprināšanu. (D.Slaidiņa)
10.Par  nedzīvojamo telpu ēkā „Pils” Inešu pagastā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. (D.Slaidiņa)
11.Par nekustamā īpašuma „Grīšļi” Dzērbenes  pagastā atsavināšanu un  atsavināšanas vērtības apstiprināšanu. (D.Slaidiņa)
12.Par nekustamā īpašuma „Līdumi” Dzērbenes  pagastā atsavināšanu un  atsavināšanas vērtības apstiprināšanu. (D.Slaidiņa)
13.Par nekustamā īpašuma „Apaļais šķūnis” Taurenes  pagastā atsavināšanu un  izsoles noteikumu apstiprināšanu. (D.Slaidiņa)
14.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Gatēni” Vecpiebalgas  pagastā. (D.Slaidiņa)
15.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Mazvīndedži” Vecpiebalgas  pagastā. (D.Slaidiņa)
16.Par zemes nomas līguma noslēgšanu. (D.Slaidiņa)
17.Par zemes nomas līguma pagarināšanu. (D.Slaidiņa)
18.Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu. (D.Slaidiņa)
19.Par zemes vienību maiņu. (D.Slaidiņa)
20.Par ūdenstilpes “Ūdenskrātuve pie  dzirnavām” nomas līguma noslēgšanu. (D.Slaidiņa)
21.Par nekustamā īpašuma “Mežmalas” Vecpiebalgas pagastā izmantošanu. (D.Slaidiņa)
22.Par precizējumiem Vecpiebalgas novada pašvaldības darbinieku novērtēšanas nolikumā. (S.Lazdiņa)
23.Par grozījumiem 2020. gada amata vienību sarakstā. (L.Burdaja)
24.Par Vecpiebalgas novada pašvaldības 2021. gada amata vienību saraksta apstiprināšanu. (L.Burdaja)

Saistītie raksti

Back to top button