NovadsPārvaldes jaunumi

PAR ATPŪTU PIE NOVADA PUBLISKAJIEM EZERIEM

Vasarā cilvēki biežāk izvēlas atpūsties pie ūdens, taču nereti tiek ignorētas normatīvo aktu prasības par tauvas joslu pie ūdeņiem, kā arī, izmantojot motorizētos ūdens transporta līdzekļus, netiek ņemti vērā noteikumi, apdraudot atpūtnieku drošību.

Atgādinām, ka Vecpiebalgas novada publisko ūdenstilpju izmantošanu  regulē saistošie noteikumi, kas pieņemti, lai novada publiskā lietošanā esošo ūdeņu akvatorijā un piekrastes zonā nodrošinātu sabiedrisko kārtību, uzturētu  tīrību, nodrošinātu publiskā lietošanā esošo ūdeņu un piekrastes zonas ekoloģisko aizsardzību un paaugstinātu drošību uz un pie publiskā lietošanā esošajiem ūdeņiem. Noteikumi nosaka arī kārtību, kādā lietojami ūdens transporta līdzekļi publiskā lietošanā esošajos ūdeņos, neatkarīgi no to izmēriem, celtspējas, ietilpības un dzinēja jaudas.

Saistošos noteikumus Nr.6/2014 “Par kārtību, kādā izmantojami un apsaimniekojami Vecpiebalgas novada publiskā lietošanā esošie iekšējie ūdeņi un to krasti” lasīt…

Saistītie raksti

Back to top button