Nekustamais īpašumsNovadsPārvaldes jaunumi

PAR ATVIEGLOJUMU PIEMĒROŠANU NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA MAKSĀTĀJIEM

Ar 2022.gada 1.janvāri spēku zaudēs 2011.gada 21.decembra Vecpiebalgas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 14/2011 “ Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Vecpiebalgas novadā” un spēkā stāsies Cēsu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.15 ”Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā”. Noteikumus atvērt ŠEIT.

Saistošajos noteikumos paredzēti atvieglojumi:
– personai, kurai ar Cēsu novada Sociālā dienesta lēmumu piešķirts maznodrošinātas personas statuss (25%),
– personai ar I un II grupas invaliditāti un Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas rezultātā cietušām personām (50%),
– personai, kurai ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar personu ar I un II grupas invaliditāti vai Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušu personu (50%),
– personai, kura ir vientuļa un ar I un II grupas invaliditāti vai vientuļai Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas rezultātā cietušajai personai (90%),
– personai, kura ir vientuļš pensionārs, ja nekustamais īpašums ir vienīgā deklarētā dzīvesvieta (90%),
– personai (audžuģimenei), kurai pašai (vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam taksācijas gada 1. janvārī ir aizbildnībā esoši (audžuģimenē ievietoti) bērni līdz pilngadības sasniegšanai vai bērns (bērni) pēc pilngadības sasniegšanas, kamēr viņi turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu dienas nodaļā (pilna laika klātienes studijas), bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai (70%),
– personai, kurai pašai (vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam vai kura mājsaimniecībā taksācijas gada 1. janvārī ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem vai pēc pilngadības sasniegšanas, kamēr viņi turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu dienas nodaļā (pilna laika klātienes studijas), bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšana (70%)
– personai, kurai pašai vai kuras mājsaimniecībā ir daudzbērnu ģimene, kura īrē pašvaldības dzīvokli vai kuras īpašumā ir dzīvojamā māja vai dzīvoklis, kur ģimene ir deklarējusi savu pamata dzīves vietu un faktiski dzīvo (izņemot bērni, kas mācās pilna laika augstākās, vispārējās, profesionālās vai speciālās izglītības iestādēs) (70%),
– sabiedriskā labuma organizācijai par tai nomā vai lietotājam bezatlīdzības lietošanā nodoto pašvaldības nekustamo īpašumu, darbības nodrošināšanai, izņemot gadījumus, kad nekustamo īpašumu neapliek ar nodokli saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otro daļu (90%),
– personai, kuras īpašumā ir inženierbūves un ēkas, kuru statuss ir sporta ēkas un sporta laukumi (ēku galvenais lietošanas veids – kods 1265 un kods 2411), ja tajās tiek sniegts Cēsu novada pašvaldības pasūtīts sporta pakalpojums (90%),
– personai, kura savu saimniecisko darbību veic Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādes telpās vai sporta kompleksā, vai pirmsskolas izglītības iestādē, veicot izglītības iestāžu audzēkņu komplekso ēdināšanu (90%),
– personai – saimnieciskās darbības veicējam, kas ir veicis investīcijas esošas būves atjaunošanā, pārbūvē vai jaunas būvniecībā savas uzņēmējdarbības funkcijas nodrošināšanai atkarībā no investīciju apjoma piešķir nodokļa atvieglojumu (25-70%),
– jaundibinātam saimnieciskās darbības veicējam (izņemot vairumtirdzniecību un mazumtirdzniecību)(50%),
– personai par zemes vienību, uz kuras tiek būvēta daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā māja un/vai mazstāvu dzīvojamā māja (kā īres nams vai dzīvokļu īpašumi pārdošanai) (90%),
– personas, kuras, veicinot dzīvojamā fonda attīstību Cēsu novadā, ir uzbūvējušas vai pārbūvējušas nekustamā īpašuma objektu, kura lietošanas veids ir daudzdzīvokļu māja (triju vai vairāku dzīvokļu māja) (50%),
– personai par nekustamo īpašumu – ēku (būvi) vai tās daļu, kuras lietošanas veids saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par būvju klasifikāciju atbilst saimnieciskās darbības veidam, kas tajā tiek veikts, ja uz ārējā normatīvā akta pamata šī saimnieciskā darbība ir aizliegta(90%).

Lai saņemtu nodokļa atvieglojumu pašvaldībā jāiesniedz iesniegums. Iesniegumā norāda šādu informāciju:
– maksātāja vārds, uzvārds, personas kods (juridiskai personai nosaukums, reģistrācijas numurs);
– maksātāja dzīvesvietas adrese (juridiskai personai juridiskā adrese);
– nekustamā īpašuma nodokļa objekta adrese un kadastra numurs, par kuru tiek lūgts atvieglojums;
– nodokļa atvieglojuma saņemšanas pamatojums, norādot saistošajos noteikumos minēto nodokļu maksātāju kategoriju.
Iesnieguma veidlapas ir ievietotas Vecpiebalgas apvienības pārvaldes mājas lapā – SKATĪT ŠEIT www.vecpiebalga.lv
Iesniegums atvieglojuma saņemšanai līdz 31.martam jāiesniedz arī daudzbērnu ģimenēm.

Iesniegums atvieglojumu saņemšanai nav jāiesniedz personām, kurām ar Cēsu novada Sociālā dienesta lēmumu piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas vai ģimenes statuss, un personai, kura savu saimniecisko darbību veic Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādes telpās vai sporta kompleksā, vai pirmsskolas izglītības iestādē, veicot izglītības iestāžu audzēkņu komplekso ēdināšanu.

Tāpat kā līdz šim, atbilstoši likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 11 . un 2. daļai – trūcīgajām personām nodoklis tiks samazināts 90 procentu apmērā no aprēķinātās nodokļa summas un politiski represētajām personām – 50 procentu apmērā, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā.

Informāciju sagatavojusi Daina Slaidiņa, Vecpiebalgas apvienības pārvaldes galvenā nekustamā īpašuma speciāliste

Saistītie raksti

Back to top button