NovadsPārvaldes jaunumiProjekti

PAR PROJEKTU „JAUNATNES POLITIKAS STRATĒĢIJAS IZSTRĀDE”

Eiropas Savienības programmas „ERASMUS+:Jaunatne darbībā” 3. pamatdarbības „Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās” projekta “Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde” Nr.2016-1-LV02-KA347-001061 ietvaros divu gadu laikā paveikts daudz, lai astoņos sadarbības novados – Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Cēsu, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novadā – divu gadu laikā izstrādātu vidēja termiņa plānošanas dokumentu ,,Jaunatnes politikas stratēģija 2019.- 2023.gadam”, kas balstīts pētījumā par esošo situāciju darbā ar jaunatni katrā no pašvaldībām, apzinot stiprās puses, iespējas un uzlabojamās jomas.
Tikšanās reizēs jaunieši, pašvaldību vadītāji un citi speciālisti tika iepazīstināti ar projekta būtību, sasniedzamajiem mērķiem un veicamajiem uzdevumiem, projekta ieviešanas gaitu. Tika sniegts ieskats par pamatnostādnēm darbā ar jaunatni pašvaldībā, kā arī prezentēts kopsavilkums par katra konkrētā novada jaunatnes darbinieku, jaunatnes lietu speciālistu, lēmumu pieņēmēju, izglītības, sociālās, kultūras un sporta jomu speciālistu, biedrību un organizāciju pārstāvju viedokli par darba ar jaunatni kvalitāti pašvaldībā.
Arī paši jaunieši, tikšanās reizēs darbojoties grupās, izvērtēja pašreizējo sistēmu darbā ar jaunatni savā novadā, definēja problēmas, kopīgi meklēja ceļus, izvirzot mērķus un veicamās rīcības, kas turpmāk iekļaujamas jaunatnes politikas plānošanas dokumentā, lai tas nākotnē kļūtu par pamatu darbam ar jaunatni pašvaldībā. Jaunieši apguva gan sociālās, gan sadarbības, gan publiskas uzstāšanās prasmes, kā arī ieguva jaunus draugus un domubiedrus. Un noteikti – sajuta piederību un lepnumu par savu novadu, kā arī pārliecību, ka ir kāda vieta Latvijā, kur vienmēr būs gaidīti un vajadzīgi, lai veicinātu novada attīstību, piemēram, pēc studiju pabeigšanas citā pilsētā vai valstī.
Visos astoņos sadarbības novados paralēli tika veikta apjomīga pusaudžu un jauniešu anketēšana, kas arī kļuva par pamatu pētījumā balstīta plānošanas dokumenta izstrādei. Projekta vidus posmā astoņu sadarbības novadu jaunieši tikās forumā, lai prezentētu sava novada skatījumu un iepazītu citu novadu jauniešu izvirzītās prioritātes darbam ar jauniešiem, kas būtu iekļaujamas jaunatnes politikas stratēģijā.
Savukārt, projekta noslēguma konferencē klātesošie pašvaldību vadītāji, deputāti un jaunatnes darbinieki atzina, ka projekta ietvaros organizēto semināru laikā darbs kopā ar jauniešiem bijis lietderīgs, izzinot tieši viņu vajadzības, jo ne vienmēr pieaugušo redzējums sakrīt ar pašu jauniešu viedokli, kas ir būtisks priekšnosacījums kvalitatīvai jaunatnes politikas stratēģijas izstrādei – lai tā tiktu veidota, respektējot dažādus skatu punktus.
Stratēģijas izstrāde beigusies – plānošanas dokuments darbam ar jaunatni turpmākajiem pieciem gadiem izstrādāts. Taču novadu sadarbība turpināsies arī pēc projekta beigām. Tika izstrādāta kopīgās sadarbības platforma līdz pat 2022. gadam, kas paredz kopīgu pasākumu organizēšanu katrā no sadarbības novadiem. Un tā – Pārgaujas novadā tā būs Nakts stafete, Raunas novadā – Dabas mistērija, Vecpiebalgā – Talantu šovs, Priekuļos – Mākslas festivāls ,,Ķieģelis”, Cēsīs – konkurss ,,Asie prāti”, Jaunpiebalgas novadā – meistarklases ,,Jaunieties jaunietim”, Līgatnē – kūku meistarklašu darbnīcas ,,Laimīgā zeme Līgatne”, Amatas novadā – sporta spēles ,,Aculiecinieks” un zaļumballe – jau nākamā gada vasaras iesākumā.
Informācija par projektu pieejama sadarbības novadu mājas lapās un sociālajā vietnē Facebook – www.facebook.com/8novadivar
*Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Eiropas Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu. Visas projekta aktivitātes finansētas no Eiropas Savienības finansu līdzekļiem.

Diāna Briede,
projekta vadītāja

Saistītie raksti

Back to top button