Izsoles

Pārdod nekustamo īpašumu “Apaļais šķūnis” Taurenes pagastā

Vecpiebalgas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Apaļais šķūnis” Taurenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 4286 005 0032, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4286 005 0032 0,58 ha platībā un nedzīvojamās ēkas.
Nekustamā īpašuma sākumcena EUR 1000.00, nodrošinājuma nauda EUR 100.00, reģistrācijas nauda EUR 10.00.
Izsole notiks 2021. gada 12. februārī plkst. 9:00 Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā.
Reģistrēšanās izsolei līdz 2021. gada 12. februāra plkst. 8:50 Vecpiebalgas novada pašvaldībā Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, pie administratores vai elektroniski vecpiebalga@vecpiebalga.lv. Informācija www.vecpiebalga.lv , tālr. 64170464, 26115317.

Saistītie raksti

Back to top button