Izsoles

Pārdod nekustamo īpašumu “Silmalas” Inešu pagastā

Vecpiebalgas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Silmalas” Inešu pagastā,  Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 4254  002 0293, kas sastāv no zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 4254 002 0293  2,3 ha platībā. Nekustamā īpašuma sākumcena EUR 3780.00,  nodrošinājuma nauda EUR 378.00, reģistrācijas nauda EUR 10.00.

Izsole notiks 2020. gada 11. decembrī plkst. 9:00 Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā. Pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu ir zemes nomniekam.

Reģistrēšanās izsolei līdz 2020. gada 10. decembra plkst. 15:00 Vecpiebalgas novada pašvaldībā Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, pie administratores vai elektroniski vecpiebalga@vecpiebalga.lv. Informācija www.vecpiebalga.lv, tālr. 64170464, 26115317.

Saistītie raksti

Back to top button