BIEDRĪBAS UN NEVALSTISKĀS ORGANIZĀCIJAS


Biedrība „Sporta klubs „Vecpiebalga””

Biedrības mērķi:

1. organizēt un radīt nepieciešamos apstākļus sporta attīstībai Vecpiebalgas novadā;
2. radīt Vecpiebalgas novada jauniešiem un bērniem izaugsmes iespējas un gatavot nacionālo izlašu kandidātus;
3. popularizēt sportu kā veselīga dzīves veida sastāvdaļu, kas veicina cilvēku vispusīgu attīstību;
4. veicināt augsta līmeņa profesionālo sportu, sasniedzot labus rezultātus nacionālajos, Eiropas un Starptautiskos čempionātos un sacensībās;
5. piedalīties Vecpiebalgas novada tēla veidošanā.

Darbības virzieni:

1. materiāli tehniskās bāzes radīšana sporta pasākumu organizēšanai un to attīstības sekmēšanai;
2. teorētiskās un praktiskās palīdzības sniegšana uzņēmumiem, organizācijām un mācību iestādēm sporta sacensību un citu pasākumu organizēšanai;
3. aktīvāko biedru apbalvošana ar prēmijām un balvām atbilstoši Biedrības materiālajām iespējām;
4. līdzekļu piesaistīšana Biedrības tehniskās bāzes radīšanai, inventāra u.c. materiālo vērtību iegādei, izgatavošanai, glabāšanai un realizācijai, īrei;
5. ziedojumu saņemšana no Latvijas un ārvalstu organizācijām, uzņēmumiem un pilsoņiem;
6. uzņēmējdarbības un saimnieciskās darbības veikšana, biedrības atribūtikas, simbolikas, metodisko materiālu, inventāra, iekārtu iegādei un sportistu atbalsta organizēšanai;
7. līgumu slēgšana ar treneriem un citiem speciālistiem par dažādu veidu sadarbību.

Valdes priekšsēdētājs: Sandis Kārkliņš
tālr.: 29479071; e-pasts: sandis.karklins@inbox.lv

Valdes priekšsēdētāja vietnieks: Uldis Babris
tālr.:29275983; e-pasts: uldis.babris@apollo.lv


Biedrība “PLAUKSTA”

Biedrības mērķis ir veicināt sociālo iemaņu un prasmju apgūšanu, izglītojot sabiedrību un veidojot izpratni par cilvēcisko attiecību nozīmīgumu un veselīga dzīvesveida pamatprincipiem katra indivīda un visas sabiedrības labklājības paaugstināšanai.

Biedrības darbības virzieni:

  • jauniešu un pieaugušo neformālā izglītība;
  • izglītojošu pasākumu organizēšana – nodarbības, semināri, vecāku sapulces, konkursi;
  • atbalsta sistēmas izveide bērniem un pieaugušajiem krīzes situācijās;
  • saturīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas ģimenēm un bērniem;
  • nometņu organizēšana;
  • sadarbība ar nevalstiskajām un privātajām organizācijām, pašvaldību, starptautiskajām organizācijām.

NVO “Plauksta” Nēķins 1, Taurenes pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4119
Tālr.+371 26447613


Biedrība „Inešu skolas draugi”

Biedrība „Inešu skolas draugi” ir bezpeļņas organizācija, kas dibināta 2016.gada 17.martā, tās dibinātājas – skolas absolventes Ilze Kuligina un Ginta Pūce.

Biedrības mērķis ir materiāli un morāli atbalstīt Inešu pamatskolas vajadzības, kas ir saistītas ar ārpusklases darba vides uzlabošanu. Par biedrības biedru var kļūt ikviens, kurš sirdī jūt vēlmi dot savu artavu skolas attīstībā un labklājībā.

Par iestāšanos biedrībā vai ziedojumu veikšanu sazināties ar biedrības valdes priekšsēdētāju Ilzi Kuliginu.

Rekvizīti un kontaktinformācija:
Biedrība „Inešu skolas draugi”
Reģ. Nr.: 40008249375
“Swedbank” AS
Kods: HABA LV22
Konts: LV46HABA0551041504519

E-pasts: inesu.skolas.draugi@gmail.com
Tālrunis: +371 28743808 Ilze; +371 27701081 Ginta
Juridiskā adrese: Liepas-18, Ineši, Vecpiebalgas novads, LV-4123

Back to top button