Attīstības plānošanas dokumenti

Vecpiebalgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija

lejupielādējams šeit…

Vecpiebalgas novada attīstības programma

lejupielādējams šeit…

Vecpiebalgas novada attīstības programmas aktualizētais Investīciju plāns (apstiprināts 25.08.2016.) lejupielādējams šeit…

Vecpiebalgas novada attīstības programmas aktualizētais Investīciju plāns (apstiprināts 25.01.2018.) lejupielādējams šeit…

Vecpiebalgas novada attīstības programmas aktualizētais Investīciju plāns 2019.-2020. gadam (apstiprināts 23.05.2019.) lejuplādējams šeit…

Vecpiebalgas novada attīstības programmas aktualizētais Rīcības plāns 2019.-2020.gadam (apstiprināts 23.05.2019.) lejuplādējams šeit…

Vecpiebalgas novada attīstības programmas aktualizētais Rīcības plāns 2020.-2021. gadam (apstiprināts 26.03.2020.) lejuplādējams šeit

Vecpiebalgas novada attīstības programmas aktualizētais Investīciju plāns 2020.-2021. gadam (apstiprināts 26.03.2020.) lejuplādējams šeit

Informatīvais ziņojums par Vecpiebalgas novada teritorijas plānojumu 2013.-2025.gadam un attīstības programmu 2012.-2018.gadam

lejupielādējams šeit…

Vecpiebalgas novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam

I daļa. Paskaidrojuma raksts.
1.sējums. Pašreizējās situācijas raksturojums:

ievads – šeit…
vide – šeit…
lauku vide – šeit…
ainavas – šeit…
infrastruktūra – šeit…
iedzīvotāji – šeit…

2.sējums. Teritorijas plānojuma risinājumi lejuplādējams šeit…

II daļa. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
… ~2.6 Mb – šeit…

III daļa. Grafiskā daļa:

Vecpiebalgas novada teritorijas atļautā izmantošana ~2.7 Mb – šeit…
Aizsargjoslas ~12 Mb šeit… (dgn fails) un ~2.7 Mb (pdf fails) šeit…
 

Dzērbenes ciema teritorijas plānotā izmantošana ~0.7 Mb šeit…

Inešu ciema teritorijas plānotā izmantošana ~0.6 Mb šeit…

Kaives ciema teritorijas plānotā izmantošana ~0.4 Mb šeit…

Taurenes ciema teritorijas plānotā izmantošana ~0.7 Mb šeit…

Vecpiebalgas ciema teritorijas plānotā izmantošana ~0.7 Mb šeit…

Back to top button