Saistošie noteikumi


Nr.1/2020 Par Vecpiebalgas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam
Lejupielādēt


Nr.10/2019 „Grozījumi Vecpiebalgas novada domes 28.02.2019. saistošajos noteikumos Nr.2/2019 „Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2019.gadam”
Lejupielādēt


Nr.8/.2019 “Par izglītojamo pārvadājumiem un braukšanas izdevumu kompensēšanas kārtību Vecpiebalgas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”
Lejupielādēt


Nr.7/.2019 „Grozījumi Vecpiebalgas novada domes 28.02.2019. saistošajos noteikumos Nr.2/2019 „Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2019. gadam”
Lejupielādēt


Nr.6/2019 "Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības 2011. gada 19. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2011 “Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Vecpiebalgas novadā”
Lejupielādēt


Nr.5/2019 Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.6 “Kārtība, kādā Vecpiebalgas novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs izglītojamiem”
Lejupielādēt


Nr.4/2019 "Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Vecpiebalgas novadā"
Lejupielādēt


Nr.2/2019 "Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2019. gadam"
Lejupielādēt


Nr.1/2019 "Par Vecpiebalgas novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvēto zemesgabalu nomas maksu"
Lejupielādēt


Nr.11/2018 Grozījumi Vecpiebalgas novada domes saistošajos noteikumos Nr. 2/2018 “Vecpiebalgas novada pašvaldības nolikums”
Lejupielādēt


Nr.10/2018 Grozījumi Vecpiebalgas novada domes 25.01.2018. saistošajos noteikumos Nr.1/2018 „Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2018.gadam
Lejupielādēt


Nr.9/2018 Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2/2018 “Vecpiebalgas novada pašvaldības nolikums”
Lejupielādēt


Nr.8/2018 “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1/2018 „Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2018.gadam”
Lejupielādēt


Nr.7/2018 Par Vecpiebalgas novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās
Lejupielādēt


Nr.6/2018 "Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja (licence) vīna, raudzēto dzērienu ..."
Lejupielādēt


Nr.5/2018 “Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.4/2018 “Par pašvaldības pabalstu politiski represētajām personām””
Lejupielādēt


Nr.4/2018 „Par pašvaldības pabalstu politiski represētajām personām”
Lejupielādēt


Nr. 1 / 2018 „Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2018.gadam”.
Lejupielādēt


Nr.2/2018 "Vecpiebalgas novada pašvaldības nolikums" (grozījumi, konsolidētā redakcija spēkā no 03.01.2019.)
Lejupielādēt


Nr.3/2018 "„Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 1/2018 „Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2018.gadam””
Lejupielādēt


Nr. 6/2017 "Par Vecpiebalgas novada pašvaldības palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā, palīdzības sniegšanas kārtību un palīdzības apmēru"
Lejupielādēt


Nr. 1 / 2017 „Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2017.gadam”
Lejupielādēt


Nr.2/2017 „Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības 2009.gada 15.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Vecpiebalgas novada pašvaldības nolikums””
Lejupielādēt


Nr.3/2017 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 1/2017 „Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2017.gadam””.
Lejupielādēt


Nr. 4/2017 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 1/2017 “Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2017.gadam.””
Lejupielādēt


Nr. 5/2017 „Grozījumi Vecpiebalgas novada domes 19.01.2017. saistošajos noteikumos Nr.1/2017 „Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2017.gadam””
Lejupielādēt


Nr. 1 / 2016 „Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2016.gadam”
Lejupielādēt


Nr. 2 / 2016 „Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.5/2014 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes programmas””
Lejupielādēt


Nr.3/2016 „Grozījumi Vecpiebalgas novada domes saistošajos noteikumos Nr.1/2016 „Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2016.gadam”
Lejupielādēt


Nr.4/2016 ""Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Vecpiebalgas novadā"
Lejupielādēt


Nr.5/2016 „Grozījumi Vecpiebalgas novada domes saistošajos noteikumos Nr.1/2016 „Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2016.gadam””
Lejupielādēt


Nr.6/2016 „Grozījumi Vecpiebalgas novada domes saistošajos noteikumos Nr.1/2016 „Vecpiebalgas novada pašvaldības budžets un speciālais budžets 2016.gadam””
Lejupielādēt


Nr.7/2016 „Grozījumi Vecpiebalgas novada domes saistošajos noteikumos Nr.1/2016 „Vecpiebalgas novada pašvaldības budžets un speciālais budžets 2016.gadam””
Lejupielādēt


Nr.9/2016 „Grozījumi Vecpiebalgas novada domes saistošajos noteikumos Nr.1/2016 „Vecpiebalgas novada pašvaldības budžets un speciālais budžets 2016.gadam””
Lejupielādēt


Nr. 10/2016 „Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 5/2012. „Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu Vecpiebalgas novada iedzīvotājiem dzīves jubilejās””
Lejupielādēt


Nr.11/2016 „Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 14/2011. „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Vecpiebalgas novadā”” Nr.14/2011 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Vecpiebalgas novadā” ar grozījumiem
Lejupielādēt


Nr. 1/2015 „Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 14/2011. „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Vecpiebalgas novadā””
Lejupielādēt


Nr.2/2015 „Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2015.gadam”
Lejupielādēt


Nr.3/2015 „Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības 2009.gada 15.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 "Vecpiebalgas novada pašvaldības nolikums””
Lejupielādēt


Nr.4/2015 „Grozījumi Vecpiebalgas novada domes saistošajos noteikumos Nr.2/2015 „Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2015.gadam””
Lejupielādēt


Nr.5/2015 „Grozījumi Vecpiebalgas novada domes saistošajos noteikumos Nr.13/2011 „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Vecpiebalgas novadā””
Lejupielādēt


Nr.6/2015 „Grozījumi Vecpiebalgas novada domes saistošajos noteikumos Nr.2/2015 „Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2015.gadam””
Lejupielādēt


Nr.7/2015 „Grozījumi 2011.gada 20.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.4/2011 „Noteikumi par Vecpiebalgas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to piešķiršanas kārtību””
Lejupielādēt


Nr.8/2015 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 6/2014 „Par kārtību, kādā izmantojami un apsaimniekojami Vecpiebalgas novada publiskā lietošanā esošie iekšējie ūdeņi un to krasti””
Lejupielādēt


Nr.9/2015 "Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības 2009.gada 15.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 "Vecpiebalgas novada pašvaldības nolikums""
Lejupielādēt


Nr.10/2015 "Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2/2015 „Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2015.gadam””
Lejupielādēt


Nr.11/2015 Grozījumi Vecpiebalgas novada domes saistošajos noteikumos Nr.2/2015 „Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2015.gadam”
Lejupielādēt


Nr.12/2015 „Par Vecpiebalgas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu”
Lejupielādēt


Nr.14 / 2015 "Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanu Vecpiebalgas novadā"
Lejupielādēt


Nr.1/2014 „Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2014.gadam”
Lejupielādēt

Back to top button

Close