DZIMTSARAKSTU NODAĻA

Alauksta iela 4
Vecpiebalgas pagasts
Cēsu novads
LV-4122

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Sandra Lazdiņa
+371 26341408
dzimtsarakstunodala@vecpiebalga.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:

  • pirmdienās 9.00 – 12.00 ; 13.00 – 18.00

Pārējā laikā – iepriekš sazinoties pa tālruni: 26341408 (Vecpiebalgā), 22007612 (Taurenē)

DZIMTSARAKSTU NODAĻAS PAKALPOJUMI

DZIMŠANAS REĢISTRĀCIJA

Par bērna piedzimšanu paziņo dzimtsarakstu iestādei mēneša laikā pēc bērna piedzimšanas.
Paziņot par bērna piedzimšanu var jebkurā dzimtsarakstu nodaļā.

Nepieciešamie dokumenti:
• vecāku personu apliecinoši dokumenti (pase, identifikācijas karte)
• vecāku laulības apliecība
• ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdota medicīnas apliecība, kas apliecina bērna dzimšanas faktu

Ja vecāki ir laulībā, bērna dzimšanu var reģistrēt viens vai abi vecāki.
Ja vecāki nav laulībā un bērna tēvs vēlas atzīt paternitāti savam bērnam, bērna dzimšanu reģistrēt jāierodas abiem vecākiem.

Pakalpojuma apraksts

MIRŠANAS FAKTA REĢISTRĀCIJA

Par miršanas faktu paziņo dzimtsarakstu iestādei ne vēlāk kā sešu darbdienu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts.
Miršanas faktu var reģistrēt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā.

Personai, kura paziņo par miršanas faktu, jāuzrāda peronu apliecinošs dokuments un dzimtsarakstu nodaļā jāiesniedz šādi dokumenti:
• ārstniecības iestādes izsniegta apliecība par nāves cēloni
• mirušās personas personu apliecinoši dokumenti ( pase, identifikācijas karte)

Pakalpojuma apraksts

LAULĪBU REĢISTRĀCIJA

Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, personīgi iesniedz dzimtsarakstu iestādei noteikta parauga abu parakstītu kopīgu iesniegumu.
Iesniedzot iesniegumu, tās uzrāda derīgu personu apliecinošu dokumentu.

Personas, kuras agrāk bijušas citā laulībā un ziņas par laulības šķiršanu nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā,
uzrāda vienu no šādiem dokumentiem:
• bijušā laulātā miršanas apliecību
• dzimtsarakstu nodaļas vai zvērināta notāra izsniegtu laulības šķiršanas apliecību
• likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par spēkā neesošu
• izrakstu vai izziņu no laulības šķiršanas reģistra vai laulības reģistra ar ziņām par laulības šķiršanu.

Vecpiebalgas apvienības pārvaldes Dzimtsarakstu nodaļā par svinīgu laulību ceremoniju vietu ir noteikta:
– Inešu muižas zāle
– Taurenes muižas zāle
– Dzērbenes pils zāle

Pakalpojuma apraksts

Ar Vecpiebalgas novada domes 28.04.2016.. sēdes lēmumu (protokols Nr.05, 4.§) ir pieņemti Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu izcenojumi.

Vecpiebalgas novada dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumi
Maksas pakalpojumos valsts nodeva nav iekļauta!

VĀRDA UN UZVĀRDA MAIŅA

Dzimtsarakstu nodaļa pieņem iesniegumus vārda, uzvārda maiņai. Vārdu un uzvārdu var mainīt 15 gadu vecumu sasniedzis Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis vai persona, kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss.

Pakalpojuma apraksts

ATKĀRTOTU CIVILSTĀVOKĻA AKTU REĢISTRĀCIJAS DOKUMENTU IZSNIEGŠANA

Dzimtsarakstu nodaļa pēc ieinteresētās personas iesnieguma izsniedz atkārtotas dzimšanas, laulības un miršanas apliecības, izziņas vai izrakstus no reģistriem. Atkārtotas dzimšanas, laulības un miršanas apliecības vai civilstāvokļa reģistrācijas faktu apliecinošas izziņas pēc personas pieprasījuma izsniedz jebkuras pašvaldības dzimtsarakstu nodaļa, Latvijas Republikas diplomātiskā un konsulārā pārstāvniecība ārvalstīs vai Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta Arhīva nodaļa.

Atkārtotas apliecības vai izziņas var arī pieprasīt elektroniski, izmantojot portālus:
www.latvija.lv
www.epakalpojumi.lv

Iesniegumus atkārtotām apliecībām un izziņām var sūtīt arī pa pastu vai uz Dzimtsarakstu nodaļas e-pastu : dzimtsarakstunodala@vecpiebalga.lv

Pakalpojuma apraksts

Back to top button