Iepirkumu plāns

Vecpiebalgas novada pašvaldības iepirkumu plāns 2017.gadam
N.p.k. Iepirkuma priekšmets Iepirkuma procedūras veids Plānotais iepirkuma izsludināšanas termiņš (ceturkšņos)
1 Kopētāju, printeru, faksa aparātu apkope, remonts, izejmateriālu piegāde Vecpiebalgas novada pašvaldības vajadzībām Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā I ceturksnis
2 Līdaku mazuļu piegāde un ielaišana Juvera un Taurenes ezeros Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā I ceturksnis
3 Zandartu mazuļu piegāde un ielaišana Ineša ezerā Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā I ceturksnis
4 Zandartu mazuļu piegāde un ielaišana Alauksta ezerā Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā I ceturksnis
5 Skrejceļa rekonstrukcija Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas sporta laukumā Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā I ceturksnis
6 Degvielas iegāde Vecpiebalgas novada pašvaldības vajadzībām Atklāts konkurss I ceturksnis
8 Ekskavatora pakalpojumi Vecpiebalgas novada pašvaldības vajadzībām Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā II ceturksnis
9 Vecpiebalgas pagasta centra labiekārtošana, II kārta Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā II ceturksnis
10 Dzērbenes pils torņa daļēja atjaunošana Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā II ceturksnis
11 Peldētavas labiekārtošana pie Dabaru ezera Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā II ceturksnis
12 Vecpiebalgas muižas parka labiekārtošana Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā II ceturksnis
13 Muzeja ēkas atjaunošana Kaives parkā Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā II ceturksnis
14 Siltumenerģijas piegāde Vecpiebalgas ciema doktorāta un kultūras nama siltumapgādes sistēmai Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā III ceturksnis
15 Kokskaidu granulu  piegāde Inešu ciemata katlumājām Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā III ceturksnis
16 Kurināmās malkas piegāde Vecpiebalgas  novada pašvaldības  iestādēm Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā III ceturksnis
17 Vecpiebalgas novada pašvaldības ceļu un ielu mehanizēta tīrīšana 2017./2018.,2018./2019.,2019./2020.gada ziemas sezonā Atklāts konkurss IV ceturksnis
Back to top button