Asistenta pakalpojums

Pakalpojuma apraksts: Asistenta pakalpojumu ir tiesības saņemt:
* personai ar I vai II invaliditātes grupu, pamatojoties uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (turpmāk – Valsts komisija) atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību;
* personai no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, pamatojoties uz Valsts komisijas atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionālajiem traucējumiem.

Asistenta pakalpojumu nodrošina personas deklarētās dzīvesvietas sociālais dienests.

Pakalpojuma saņēmējs:Mērķa grupas iedzīvotāji, kas savu dzīves vietu deklarējuši Vecpiebalgas novadā.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš:Pēc Sociālā dienesta lēmuma pieņemšanas par pakalpojuma nepieciešamību un līguma noslēgšanas ar asistentu, bet ne vēlāk kā mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums“.

  • Likums par sociālo drošību.
  • MK noteikumu Nr.942 ” Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā”.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
Iesniegumu, kurā norāda: personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru vai e-pasta adresi;  likumiskā pārstāvja personas datus, ja iesniegumu iesniedz personas likumiskais pārstāvis;. pasākumus, kuriem persona vēlas izmantot asistenta pakalpojumu;. informāciju par to, vai persona saņem no valsts budžeta pabalstu personai ar redzes invaliditāti par asistenta izmantošanu; vēlamā asistenta vārdu un uzvārdu (ja tas ir zināms).

Iesniegumam papildus pievieno šādus dokumentus atkarībā no situācijas: likumiskā pārstāvja pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu (kopiju), ja asistenta pakalpojumu pieprasa personas likumiskais pārstāvis;

VDEĀVK komisijas atzinumu: par asistenta pakalpojuma nepieciešamību, ja asistenta pakalpojumu pieprasa persona, vecāka par 18 gadiem; par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, ja asistenta pakalpojumu pieprasa bērnam no piecu līdz 18 gadu vecumam;

institūcijas apliecinājumu par personas dalību pasākumos, kuru apmeklējumam nepieciešams asistenta pakalpojums (minēto apliecinājumu izsniegusi attiecīgā institūcija, kura organizē attiecīgos pasākumus ārpus mājokļa (piemēram, aktīvs darbs biedrībā vai nodibinājumā, aktīva nodarbošanās ar sportu, aktīva piedalīšanās pašdarbības kolektīvos, ārpusskolas pasākumi bērniem));

darba devēja apliecinājumu, ka persona ir darba ņēmējs pie attiecīgā darba devēja (ja persona strādā);

izglītības iestādes apliecinājumu, ka persona apgūst attiecīgu izglītības programmu konkrētajā izglītības iestādē (ja persona mācās);

dienas aprūpes centra vai cita rehabilitācijas pakalpojuma sniedzēja apliecinājumu (ja persona apmeklē attiecīgās institūcijas).

 

Pārsūdzības iespējas:
Sociālajā dienestā pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Vecpiebalgas novada pašvaldībā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Atgādinājums:
Klients ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu un savu rīcību, kā arī atbildīgs par zaudējumu, kas Sociālajam dienestam radušies viņa vainas vai nelikumīgas rīcības dēļ, atlīdzināšanu.
Brīdinājums:
Pakalpojumu var pārtraukt ja klients ir sniedzis nepatiesas vai maldinošas ziņas, pārkāpj pakalpojuma sniegšanas noteikumus.

Pakalpojuma sniedzējs:

Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība           Vecpiebalgas novada pašvaldības sociālais dienests
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija   Vecpiebalgas novads
Pakalpojumu sniedzēja adrese:    „Rudiņi”, Taurenes pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4119,  mob.t. 20234365;  fakss: 64161969, e-pasts: vecpiebalga@vecpiebalga.lv; velga.berke@vecpiebalga.lv

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks: 

Sociālā dienesta vadītāja, sociālā darbiniece Taurenes pagastā  VELGA BERĶE
Pieņem apmeklētājus Taurenes pagasta “Rudiņos”, tel.20234365, e-pasts: velga.berke@vecpiebalga.lv
pirmdienās 8.00-17.00

ceturtdienās 8.00 – 12.00
piektdienās 8.00-12.00
pusdienas pārtraukums 12.00-13.00

Sociālā darbiniece Inešu pagastāBIRUTA ENGERE
pieņem apmeklētājus Inešu pagasta “Pilī”, tel.20241435, e-pasts: biruta.engere@vecpiebalga.lv
pirmdienās 8.00-15.00
ceturtdienās 8.00-15.00
pusdienas pārtraukums 12.00-13.00

Sociālās palīdzības organizatore Kaives pagastāVELGA BURAKA
Pieņem apmeklētājus Kaives pagasta „Dārziņos”, 26197591, e-pasts: velga.buraka@vecpiebalga.lv
otrdienās 8.00-17.00
ceturtdienās 8.00-17.00
pusdienas pārtraukums 12.00-13.00.

Sociālā darbiniece Vecpiebalgas pagastāGUNA PRINCOVA
pieņem Vecpiebalgas pagastā “Norkalni-2”, tel.26109262, e-pasts: guna.princova@vecpiebalga.lv
otrdienās 8.00-17.00
piektdienās 8.00-17.00
pusdienas pārtraukums 12.00-13.00

Sociālā dienesta vadītājas vietnieks, sociālais darbinieks Dzērbenes pagastāIVARS SAKSS
pieņem apmeklētājus Dzērbenes pagasta “Pilī”, tel. 2024423 , e-pasts: ivars.sakss@vecpiebalga.lv
pirmdienās 8.00-17.00
ceturtdienās 8.00-17.00
pusdienas pārtraukums 12.00-13.00.

Back to top button