Bibliotēku pakalpojumi

Pakalpojuma turētāja nosaukums:Vecpiebalgas novada pašvaldība

Pakalpojuma funkcija/uzdevums :
Piedāvā potenciālajiem  lietotājiem iespēju saturīga, uz zināšanām balstīta brīvā laika pavadīšanai, garīgo, intelektuālo attīstīšanos, tālākizglītību, savstarpēju saskarsmi, informācijas pieejamību.

Pakalpojumu īss apraksts:
– grāmatu un periodisko izdevumu izsniegšana uz mājām,
– jaunākie žurnāli un laikraksti lasīšanai bibliotēkā klātienē,
– bezmaksas bezvadu interneta piekļuve un stacionārie datori,
– bezmaksas piekļuve tiešsaistes datubāzēm,
– drukāšanas, kopēšanas, skenēšanas un laminēšanas maksas pakalpojumi,
– piekļuve Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogam un novadpētniecības datubāzei,
– novadpētniecības krājuma resursi,
– dažādi kultūras sarīkojumi, izglītojoši informatīvas nodarbības/kursi, tematiskas literatūras, informatīvo materiālu un profesionālās mākslas izstādes, radoši konkursi,
– iespēja attālināti veikt nepieciešamo izdevumu rezervāciju,
– starpbibliotēku abonementa (SBA) pakalpojums,
– un citi.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:reģistrējoties bibliotēkā, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Pakalpojuma saņēmējs :    Fiziskas personas; juridiskas personas.

Pakalpojuma saņemšana:Klātiene.

Ar pakalpojumu saņemšanu saistītie maksājumi: Maksājumiem, kas paredzēti Vecpiebalgas novada maksas pakalpojumu cenrādī, par kopēšanas, printēšanas un skenēšanas pakalpojumu. SAITE UZ CENRĀDI

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:  
Bibliotēku likums

Pakalpojuma saņemšanas termiņš: Bibliotēkas darba laikā.

Administratīvais process:Saskaņā ar bibliotēku lietošanas noteikumiem. SAITE UZ BIBLIOTĒKU SADAĻU

Pakalpojuma sniedzējs:
Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība:
Dzērbenes pagasta bibliotēka
Adrese:  Sabiedriskais centrs “Dzērbene”, Dzērbenes pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4118, tālrunis:  64170405, e-pasts: inese.gusmane@vecpiebalga.lv
Darba laiks:
Pirmdiena – ceturtdiena no plkst. 9.00 līdz plkst. 18.00

Piektdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00

Pārtraukums 13.00 – 14.00

Inešu pagasta bibliotēka

Adrese:      “Pils”, Inešu pagasts, Vecpiebalgas novads,LV-4123, tālr. 64119916,e-pasts: inta.petersone@vecpiebalga.lv

Darba laiks:
Darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00

Pārtraukums 12.00 – 13.00

Kaives pagasta bibliotēka

Adrese“Dārziņi”, Kaives pag., Vecpiebalgas nov., LV-4144,  tālrunis: 64125769, e-pasts: maija.burjote@vecpiebalga.lv

Darba laiks:
Darba dienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 19.00

Pārtraukums 13.00 – 14.00

Taurenes pagasta bibliotēka
Adrese: “Rudiņi”, Taurenes pag., Vecpiebalgas nov., LV-4119, tālrunis 64170261, e-pasts: ineta.runika@vecpiebalga.lv

Darba laiks:
Pirmdiena – ceturtdiena no plkst. 9.00 līdz plkst. 18.00

Piektdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00

Pārtraukums 13.00 – 14.00

Vecpiebalgas pagasta bibliotēka

Adrese: Ziemeļu iela 13, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122, tālrunis +371 20232850, e-pasts: dzidra.jeskina@vecpiebalga.lv

Darba laiks:
Pirmdiena – ceturtdiena no plkst. 8.30 līdz plkst. 19.00

Piektdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.00

Pārtraukums 13.00 – 14.00

Back to top button