Cenrādis

Vecpiebalgas novada pašvaldības
MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS
Nr.p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena
bez PVN (euro)
PVN (euro) Cena
ar PVN (euro)
KANCELEJAS PAKALPOJUMI
1 Melnbalta dokumentu kopēšana vai printēšana viena A4 lapas puse 0.10 0.02 0.12
2 Melnbalta dokumentu kopēšana vai printēšana abas A4 lapas puses 0.16 0.04 0.20
3 Melnbalta dokumentu kopēšana vai printēšana viena A3 lapas puse 0.12 0.03 0.15
4 Melnbalta dokumentu kopēšana vai printēšana abas A3 lapas puses 0.19 0.04 0.24
5 Krāsaina dokumentu kopēšana vai printēšana viena A4 lapas puse 0.54 0.11 0.65
6 Krāsaina dokumentu kopēšana vai printēšana viena A3 lapas puse 0.67 0.14 0.81
7 Dokumentu iesiešana ar spirāli 1 dokuments 2.76 0.58 3.34
8 Laminēšana Viena A4 lapa 0.98 0.21 1.18
TELPU NOMA
1 Vecpiebalgas kultūras nama lielā zāle viens pasākums
līdz 12 stundām
45.70 9.60 55.30
2 Vecpiebalgas kultūras nama mazā zāle viens pasākums
līdz 12 stundām
30.30 6.36 36.66
3 Vecpiebalgas kultūras nama lielā  zāle 1 stunda 25.30 5.31 30.61
4 Vecpiebalgas kultūras nama mazā zāle 1 stunda 17.31 3.64 20.95
5 Taurenes kultūras nama lielā zāle 1 stunda 41.32 8.68 50.00
6 Taurenes kultūras nama mazā zāle 1 stunda 16.53 3.47 20.00
7 Dzērbenes tautas nama lielā zāle 1 stunda 41.32 8.68 50.00
8 Dzērbenes tautas nama mazā zāle 1 stunda 16.53 3.47 20.00
9 Vecpiebalgas muižas zāle konferenču un
semināru organizēšanai
1 stunda 41.32 8.68 50.00
10 Vecpiebalgas vidusskolas telpu noma
bērnu nometnēm (ne vairāk kā 80 cilv.)
1 diennakts 333.00 69.93 402.93
11 Zāles izmantošana Kaives pagasta pārvaldē viens pasākums
līdz 12 stundām
24.79 5.21 30.00
IEEJAS MAKSAS PASĀKUMOS
1 Deju vakars, balle 1 pasākums 0.83 0.21-1.74 1.00 līdz 10.00
2 Amatiermākslas pasākums 1 pasākums 0.41-2.48 0.09-0.26 0.50 līdz 3.00
3 Profesionālās mākslas koncerts vai izrāde 1 pasākums 4.13-12.40 0.87-2.60 5.00 līdz 15.00
4 Kino seanss-pašvaldības iegādāta filma 1 filma 0.41-1.24 0.09-0.26 0.50 līdz 1.50
5 Kino seanss-  filma ar 3D efektu 1 filma 1.24 0.26 1.50
Kultūras darba organizatoriem ir tiesības noteikt ieejas maksas lielumu katrā konkrētajā pasākumā saskaņā ar apstiprināto iestādes budžetu
DZIMTSARAKSTU NODAĻAS PAKALPOJUMI
1 Laulības noslēgšanas  ceremonija darba dienā   liecinieku klātbūtnē  Taurenes kultūras namā vai Dzērbenes tautas namā. 1 ceremonija bez maksas
2 Laulības noslēgšanas  ceremonija  Taurenes kultūras namā 1 ceremonija 33.06 6.94 40.00
3 Laulības noslēgšanas ceremonijas  Dzērbenes tautas namā 1 ceremonija 33.06 6.94 40.00
4 Laulības noslēgšanas ceremonijas Vecpiebalgas muižā 1 ceremonija 82.64 17.36 100.00
5 Speciāla jubilejas laulības ceremonija (sudrabkāzas, zelta kāzas u.c.) Dzērbenes tautas namā 1 ceremonija 45.45 9.55 55.00
6 Laulības noslēgšanas  ceremonija  ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām 1 ceremonija 57.85 12.15 70.00
7 Dzimšanas reģistrācijas svinīga ceremonija Taurenes kultūras nama mazajā zālē 1 ceremonija 12.4 2.60 15.00
8 Dalības maksa bērnības svētkos 1 bērns 16.53 3.47 20.00
10 Šampanieša glāžu izmantošana 1 ceremonija 12.4 2.60 15.00
11 Dokumentu izsniegšana no dzmtsarakstu
nodaļas arhīva (izziņas u.c.)
1 arhīva vienība 2.48 0.52 3.00
12 Iesnieguma sagatvošana un nosūtīšana (pēc personas lūguma) uz citām  dzimtsarakstu nodaļām 1 vēstule 2.48 0.52 3.00
Laulības ceremonijas maksai piemērojama 50% atlaide, ja viens vai abi laulības pieteicēji savu dzīvesvietu ir deklarējuši Vecpiebalgas novadā
Laulības ceremonija ir bez maksas, ja abi laulības pieteicēji ir 1.vai 2.grupas invalīdi
Par pakalpojuma izpildījumu ir nepieciešams vienoties ar Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju vienlaicīgi ar pieteikuma iesniegšanu
Ja bērnības svētkos piedalās  vairāk kā viens bērns no ģimenes, – katram nākamajam ģimenes bērnam dalības maksai piemērojama 25% atlaide
PIEBALGAS MUZEJU APVIENĪBAS “ORISĀRE” PAKALPOJUMI
1 Krājuma materiālu izmantošana publicēšanai
(grāmatās, periodikā u.c.)
1 vienība 5.37 1.13 6.50
2 Ieejas maksa muzejā 1 persona 1.24 0.26 1.50
3 Ieejas maksa muzejā ģimenei 2 vecāki un 2 vai vairāk bērni 2.48 0.52 3.00
4 Ieejas maksa muzejā skolēniem ,
LR pensionāriem un pilna laika studentiem
1 persona 0.83 0.17 1.00
5 Ieejas maksa muzejā skolēniem grupās  10 un vairāk personas 0.58 0.12 0.70
6 Ekskursija muzejā gida vadībā 1 grupa
(no 10 pers.)
2.48 0.52 3.00
7 Jaunlaulāto rituāls “Saulrietos” 4 personām
(jaunlaulātie un vedēji)
16.53 3.47 20.00
8 Bērnu dzimšanas dienas svinības ar pasaku varoņu piedalīšanos
K.Skalbes “Incēnos”
1 pasākums- 2 stundas 37.19 7.81 45.00
9 Telpu īre laulības noslēgšanas ceremonijai  K.Skalbes memoriālajā muzejā “Saulrieti” 1 pasākums 57.85 12.15 70.00
10 Telšu un ugunskura vieta “Kalna Kaibēnu”
muzeja apkārtnē
1 vieta 3.31 0.70 4.00
11 Telpas nakšņošanai “Kalna Kaibēnos” 1 persona /1 diennakts 6.61 1.39 8.00
12 Telpu īre “Kalna Kaibēnos” konferencei vai
saviesīgam pasākumam
līdz 30 personām 41.32 8.68 50.00
13 Telpu īre K.Skalbes “Incēnos” konferencei vai
saviesīgam pasākumam
līdz 30 personām 41.32 8.68 50.00
14 Gida pakalpojumi pa Vecpiebalgas novadu 1 stunda 6.20 1.30 7.50
Par izmantoto darbu autortiesību ievērošanu ir atbildīgs to izmantotājs
No maksas par krājuma materiālu izmantošanu pētnieciskos nolūkos ir atbrīvoti skolēni un  pilna laika studenti
No ieejas maksas muzejā ir atbrīvoti invalīdi, internātskolu, speciālo skolu, specializēto aprūpes centru audzēkņi, ICOM biedri un Latvijas muzeju darbinieki,  pirmsskolas vecuma bērni, bērnunamu audzēkņi un pedagogs, kas pavada grupu
Muzeju iekštelpās ir aizliegts filmēt un fotografēt
Jaunlaulāto rituāla  kāzu viesiem ir jāiegādājas ieejas biļetes “Saulrietos”
KAPSĒTU UZTURĒŠANAS PAKALPOJUMI
1 Reģistrācija un jaunas kapa vietas
ierādīšana
1 vieta 6.43 1.35 7.78
2 Kapličas lietošana bēru ceremonijai 1 stunda 7.00 1.47 8.47
3 Kapličas lietošana mirušā uzglabāšanai 1 diennakts 3.00 0.63 3.63
4 Zvanīšana 1 pasākums 6.40 1.34 7.75
Samaksa ir jāsamaksā pirms pakalpojuma saņemšanas.
Par samaksas iekasēšanu ir atbildīgs kapsētas pārzinis.
PĀRĒJIE PAKALPOJUMI
1 Trenažieru zāles izmantošana skolēniem,
studentiem
1 stunda bez maksas
2 Trenažieru zāles izmantošana pieaugušajiem 1 apmeklējums 0.83 0.17 1.00
3 Trenažieru zāles izmantošanas abonaments 1 mēnesis 4.95 1.05 6.00
4 Telpas izmantošana naktsmītnei 1 diennakts/ 1 persona 1.78 0.37 2.15
5 Nakšņošana Vecpiebalgas vidusskolas
dienesta viesnīcā
1 diennakts 2.98 0.62 3.60
6 Gultas veļas izmantošana 1 persona 1.65 0.35 2.00
7 Muižu  teritoriju izmantošana pasākumu
organizēšanai
1 persona 0.83 0.17 1.00
8 Telšu un ugunskura vieta Kaives parkā 1 vieta 3.31 0.70 4.00
KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI
1 Maksa par auksto ūdeni pēc skaitītāja m3 0.85 0.18 1.03
2 Maksa par aukstā ūdens uzsildīšanu
pēc skaitītāja
2.1. iedzīvotājiem (PVN 12%) m3 3.29 0.39 3.68
2.2. uzņēmumiem (PVN 21%) m3 3.29 0.69 3.98
3 Maksa par kanalizāciju pēc skaitītāja m3 0.85 0.18 1.03
4 Maksa par siltumenerģiju
4.1. iedzīvotājiem (PVN 12%) MWh 47.70 5.72 53.42
4.2. uzņēmumiem (PVN 21%) MWh 47.70 10.02 57.72
5 Maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu m3 14.48 3.04 17.52
6 Asenizācijas pakalpojums (traktors +4m3 muca)
brauciena attālums līdz 1 km
m3 15 3.15 18.15
6.1. Maksa par asenizācijas mucas vešanu euro/km 0.58 0.12 0.70
7 Dušas izmantošana 1 reize 2.48 0.52 3.00
8 Veļas mazgāšana 1 reize 1.25 0.26 1.51
Izmaiņas komunālo pakalpojumu tarifos pēc 2018. gada 1. novembra
Nr.p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena
bez PVN (euro)
PVN (euro) Cena
ar PVN (euro)
Komunālo pakalpojumu tarifi
1 Maksa par auksto ūdeni pēc skaitītāja m3 0,92 0,19 1,11
2 Maksa par aukstā ūdens uzsildīšanu apkures sezonas laikā m3 3,5 0,42 3,92
3 Maksa par kanalizāciju pēc skaitītāja m3 0,96 0,20 1,16
4 Apkure Mwh 50,7 6,08 56,78

Close