DZIMŠANAS FAKTA REĢISTRĀCIJA

Pakalpojuma nosaukums:Dzimšanas reģistrācija un pirmreizēja apliecības izsniegšana.

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums:Vecpiebalgas novada pašvaldība

Pakalpojuma saņēmēji/ klienti:Jaundzimušā vecāki.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš: 1 mēneša laikā kopš bērna piedzimšanas

Pakalpojuma īss raksturojums:
Dzimtsarakstu nodaļa reģistrē jaundzimušos un izsniedz dzimšanas apliecības. Dzimšanu reģistrē jebkurā dzimtsarakstu nodaļā.

Iesniedzamie dokumenti:

Par bērna piedzimšanu paziņo dzimtsarakstu iestādei mēneša laikā pēc bērna piedzimšanas.
Paziņot par bērna piedzimšanu var jebkurā dzimtsarakstu nodaļā.

 • vecāku personu apliecinoši dokumenti (pase, identifikācijas karte)
 • vecāku laulības apliecība
 • ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdota medicīnas apliecība, kas apliecina bērna dzimšanas faktu

Ja vecāki ir laulībā, bērna dzimšanu var reģistrēt viens vai abi vecāki.
Ja vecāki nav laulībā un bērna tēvs vēlas atzīt paternitāti savam bērnam, bērna dzimšanu reģistrēt jāierodas abiem vecākiem.
Bērna vārds, uzvārds un tautība:

 • bērna vārdu ieraksta saskaņā ar vecāku norādījumu. Ja vecāki nevar vienoties, bērna vārdu ieraksta saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu. Bērnam var dot ne vairāk kā divus vārdus.
 • bērna uzvārdu ieraksta atbilstoši vecāku uzvārdam. Ja vecākiem ir dažādi uzvārdi, bērnam saskaņā abu vecāku vienošanos ieraksta tēva vai mātes uzvārdu. Ja vecāki nevar vienoties, bērna uzvārdu ieraksta saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu.
 • ja līdz bērna dzimšanai bērna māte nav noslēgusi laulību vai bērna paternitāte nav atzīta, bērna uzvārdu ieraksta atbilstoši mātes uzvārdam.
 • bērna tautību saskaņā ar vecāku vienošanos var neierakstīt vai ieraksta bērna radinieku tautību tiešā augšupējā līnijā divu paaudžu robežās. Ja vecāki nevar vienoties, bērna tautību ieraksta saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu.

Ziņas par bērna vecākiem:
Ziņas par māti ieraksta, pamatojoties uz ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdotu medicīnas apliecību, kas apliecina bērna dzimšanas faktu.
Ziņas par bērna tēvu ieraksta, pamatojoties:

 • laulības apliecību vai citu dokumentu, kas apliecina laulības noslēgšanu, ja bērna māte līdz bērna piedzimšanai ir noslēgusi laulību;
 • paternitātes atzīšanas iesniegumu, ja bērna tēvs un māte nav noslēguši savstarpēju laulību, bet dzimtsarakstu nodaļā ir iesnieguši kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu;
 • bērna mātes, bērna mātes vīra vai bērna mātes bijušā vīra un bērna bioloģiskā tēva kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu ar lūgumu par bērna tēvu dzimšanas reģistrā ierakstīt bērna bioloģisko tēvu, nevis mātes vīru vai bijušo vīru;
 • laulības apliecību vai citu dokumentu, kas apliecina laulības noslēgšanu, un dokumentu, kas apliecina šīs laulības izbeigšanās pamatu, ja bērna mātes un viņas vīra laulība ir šķirta vai atzīta par spēkā neesošu vai laulātais ir miris un no laulības šķiršanas vai atzīšanas par neesošu vai laulātā miršanas dienu līdz bērna piedzimšanai nav pagājušas vairāk kā 306 dienas.

Ja bērna māte nav laulībā un līdz dzimšanas fakta reģistrācijai bērna paternitāte nav atzīta vai noteikta, dzimšanas reģistrā ieraksta ziņas tikai par māti.

Ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti
–  Latvijas Republikas Civillikuma Ģimenes tiesību daļa;
–  Valsts valodas likums;
–  Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums
–   MK noteikumi Nr.114.”Noteikumi par  personvārdu rakstību un lietošanu latviešu valodā, kā arī to identifikāciju”. 

Saņemamie dokumenti:Dzimšanas apliecība.

Maksa par pakalpojumu:Bezmaksas.

Dzīvesvietas deklarēšana: pēc dzimšanas apliecības saņemšanas pašvaldībā jādeklarē bērna dzīvesvieta.

Bērna piedzimšanas pabalsts:  Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Bērna piedzimšanas pabalsts  tiek piešķirts vienam no vecākiem par katru bērnu, kurš sasniedzis astoņu dienu vecumu un kuram piešķirts personas kods. Iesniegumu pabalstam var aizpildīt dzimtsarakstu nodaļā līdzi ņemot savu bankas konta numuru.

Pakalpojuma sniedzējs:
Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība: Vecpiebalgas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija:   Latvijas Republika
Pakalpojumu sniedzēja adrese    Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122, tālrunis: +371 26341408, e-pasts: dzimtsarakstunodala@vecpiebalga.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:

 • pirmdienās 10.00-12.00 (Taurenē),
 • otrdienās 8.00-12.00, 13.00-17.00 (Vecpiebalgā),
 • ceturtdienās 8.00-12.00 (Vecpiebalgā)

Pārējā laikā – iepriekš sazinoties pa tālruni: +371 26341408 (Vecpiebalgā), +371 22007612 (Taurenē)

No 2013.gada 2.februāra ikviens Latvijas iedzīvotājs var pieprasīt atkārtotu dzimšanas, laulības, miršana apliecību, kā arī izziņas par reģistriem portālā www.latvija.lv.

* Atkārtotu laulības, dzimšanas un miršanas apliecību vai civilstāvokļa reģistrācijas faktu apliecinošu izziņu pēc personas pieprasījuma izsniedz jebkuras pašvaldības dzimtsarakstu nodaļa, Latvijas Republikas diplomātiskā un konsulārā pārstāvniecība ārvalstī vai Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta Arhīva nodaļa.

Back to top button