Dzīvesvietas deklarēšana, anulēšana, izziņa

Pakalpojuma nosaukums: Dzīvesvietas deklarēšana

Pakalpojuma apraksts: Pakalpojums nodrošina iespēju personai deklarēt savu dzīvesvietu Latvijā, kā arī sava nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošās personas dzīvesvietu Latvijā. Pēc ziņu reģistrēšanas Iedzīvotāju reģistra datu bāzē personai uz pieprasījuma pamata tiek izsniegta izziņa, kas apliecina dzīvesvietas deklarēšanas faktu.
Personai ir pienākums dzīvesvietas maiņas gadījumā viena mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to pašvaldībā.

Atbildīgā iestāde: Vecpiebalgas novada pašvaldība

Pakalpojuma saņēmējs: Fiziska persona

Pakalpojuma apmaksas veids:
Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.720 „Noteikumi par valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumiem par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju” Vecpiebalgas novada pašvaldībā maksas par dzīvesvietas deklarēšanu ir 4,28 euro.

Dzīvesvietas deklarēšana ar e-pakalpojumu www.latvija.lv  ir bez maksas

Pakalpojuma pieprasīšanas veids: Klātienē, e-pakalpojums

Adrese, uzziņas, konsultācijas:
1. Vecpiebalgas novada pašvaldība – Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122;
2. Dzērbenes pagasta pārvalde – „Pils”, Dzērbenes pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4118;
3. Inešu pagasta pārvalde – „Pils”, Ineši, Inešu pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4123;
4. Kaives pagasta pārvalde – „Pagasta Dārziņi”, Kaive, Kaives pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4144;
5. Taurenes pagasta pārvalde – „Nēķins”, Taurene, Taurenes pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4119.

Pakalpojuma saņemšanas veids: Klātienē

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
1. Personas pase vai eID – jāuzrāda oriģināls;
2. Dzimšanas apliecība, ja deklarē nepilngadīgu bērna dzīvesvietu, un citi dokumenti, kuri apliecina dzīvesvietas deklarētāja likumiskā pārstāvja tiesības rīkoties attiecīgas personas vārdā (tiesas lēmums, u.tml.) – jāuzrāda oriģināls;
3. Pilnvarotajai personai – notariāli apliecināta pilnvara;
4. Ārzemniekiem un bezvalstniekiem – Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments un uzturēšanās atļauja vai reģistrācijas apliecība – jāuzrāda oriģināls;
5. Dokuments, kas apliecina valsts nodevas nomaksu.

Deklarējot  dzīvesvietu elektroniski latvija.lv:
1. Nav jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, jo pakalpojuma pieprasītājs tiek identificēts pēc elektroniskā paraksta vai internetbankas autentifikācijas līdzekļa;
2. Ja dzīvesvieta tiek deklarēta savam nepilngadīgajam bērnam, aizbildnībā vai aizgādnībā esošajai personai nav jāuzrāda pārstāvību apliecinošs dokuments, jo ziņas par personas likumisko pārstāvi tiek automātiski pārbaudītas Iedzīvotāju reģistrā;
3. Deklarējamās dzīvesvietas adreses ievadīšanai tiek izmantoti Valsts adrešu reģistra dati, līdz ar to tiek nodrošināta automātiska adreses esamības pārbaude;
4. Ziņas par jauno dzīvesvietu tiek uzreiz aktualizētas Iedzīvotāju reģistrā.

 Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti:
Dzīvesvietas deklarēšanas likums;
Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija noteikumi Nr.720 „Noteikumi par valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumiem par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju”;
Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumi Nr.1194 „Noteikumi par dzīvesvietas deklarācijas veidlapu, deklarācijā sniegto ziņu pārbaudes kārtību un dzīvesvietas elektroniskās deklarēšanas kārtību”.

Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks: 1 darba diena

 

Pakalpojuma nosaukums: Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana

Pakalpojuma apraksts:

 1. Nekustamā īpašuma īpašnieks, īrnieks vai cita ieinteresēta persona iesniedz iesniegumu.
 2. Uz personas iesnieguma pamata tiek izvērtēts personas deklarētās dzīvesvietas ziņu tiesiskums.
 3. Deklarētās dzīvesvietas ziņas tiek anulētas 2 gadījumos:
  – ja personai zudis tiesiskais pamats lietot dzīvojamo telpu;
  – ja persona, deklarējot dzīvesvietu, ir sniegusi nepatiesas ziņas
 4. Jautājumu izskata Vecpiebalgas novada domes sēdē un pieņem lēmumu.

Ja iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, tā triju darbadienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas paziņo attiecīgajai personai, ka tās sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas, nosūtot lēmumu uz deklarēto dzīvesvietu.

Atbildīgā iestāde: Vecpiebalgas novada pašvaldība

Pakalpojuma saņēmējs: Fiziska persona

Pakalpojuma apmaksas veids: Bezmaksas

Pakalpojuma pieprasīšanas veids: Klātienē, elektroniski, pasts

Adrese, uzziņas, konsultācijas:

 1. Vecpiebalgas novada pašvaldība – Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122;
 2. Dzērbenes pagasta pārvalde – „Pils”, Dzērbenes pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4118;
 3. Inešu pagasta pārvalde – „Pils”, Ineši, Inešu pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4123;
 4. Kaives pagasta pārvalde – „Pagasta Dārziņi”, Kaive, Kaives pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4144;
 5. Taurenes pagasta pārvalde – „Nēķins”, Taurene, Taurenes pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4119

Pakalpojuma saņemšanas veids: Klātienē, pasts, elektroniski

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti: iesniegums

Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti:
Dzīvesvietas deklarēšanas likums;
Ministru kabineta 11.02.2003.noteikumi Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”.

Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks: Lēmums par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Šā lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību. Lēmumu iestāde izpilda nekavējoties pēc tā spēkā stāšanās.

 

Pakalpojuma nosaukums: Izziņa par personas deklarēto dzīvesvietu

 Pakalpojuma apraksts: Izziņas sagatavošana un izsniegšana pieprasītājam izdod šādos gadījumos:
• Par personas esošo (deklarēto) dzīvesvietu;
• Par personas iepriekšējo (-ām) dzīvesvietu (-ām);
• Par mirušas personas pēdējo dzīvesvietu

 Atbildīgā iestāde: Vecpiebalgas novada pašvaldība

 Pakalpojuma saņēmējs: Fiziska persona

 Pakalpojuma apmaksas veids: Valsts nodeva EUR 2,50

 Pakalpojuma pieprasīšanas veids: Klātienē

 Adrese, uzziņas, konsultācijas:
1. Vecpiebalgas novada pašvaldība – Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122;
2. Dzērbenes pagasta pārvalde – „Pils”, Dzērbenes pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4118;
3. Inešu pagasta pārvalde – „Pils”, Ineši, Inešu pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4123;
4. Kaives pagasta pārvalde – „Pagasta Dārziņi”, Kaive, Kaives pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4144;
5. Taurenes pagasta pārvalde – „Nēķins”, Taurene, Taurenes pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4119

 Pakalpojuma saņemšanas veids: Klātienē

 Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
1. Iesniegums brīvā formā.
2. Personas pase vai eID – jāuzrāda oriģināls;
3. Pilnvarotajai personai – notariāli apliecināta pilnvara;
4. Dokuments, kas apliecina valsts nodevas nomaksu.

 Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti:
Noteikumi-par-valsts-nodevu-par-informacijas-sanemsanu-no-iedzivotaju-registra;
Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumi Nr.130 „Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība”;
Notariāta likums;
Iedzīvotāju reģistra likums;
Iesnieguma likums;
Informācijas atklātības likums;
Dzīvesvietas deklarēšanās likums.

 Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks: 1 darba diena

 

Back to top button